zondag 1 november 2015

Morele normen op zijn kop

Het is onvoorstelbaar in welk rap tempo de christelijke normen en waarden in onze samenleving aan de kant zijn gezet en zijn vervangen door daaraan tegenstrijdige, volkomen heidense normen.

De christelijke normen zijn van ouds grotendeels gebaseerd op de “natuurwet”. Daarmee worden de morele regels bedoeld die in de schepping opgesloten liggen. De mens is geen vrij ontwerp. Hij kan zich alleen op de juiste wijze ontplooien als hij dat doet binnen het raam van het goddelijk ontwerp Met zijn verstand kan hij de bedoelingen van de Schepper achterhalen. Daarbij is de Bijbel zeker een steun voor het verstand dat net als heel de schepping door de zonde van het begin is aangetast. De Kerk houdt er echter aan vast dat ook niet-katholieken en zelfs niet-gelovigen met hun verstand de normen die in de natuur gelegen zijn, kunnen ontdekken. In het niet al te verre verleden was in het filosofisch nadenken over de mens het begrip “natuurwet” een tamelijk algemeen aanvaard begrip waarop zich de natuurlijke zedenwet baseerde.

Het zou te ver voeren hier alle oorzaken voor de verandering in denken na te gaan maar feitelijk kunnen we constateren dat het morele denken niet meer bepaald wordt door een objectief voorgegeven zijn maar door een subjectief welbevinden dat zich moeten kunnen ontplooien waarbij als grens wordt aangenomen dat je een ander geen schade mag berokkenen. Maar deze laatste grens is wel heel vloeiend. Op het punt van abortus neemt men voor het gemak maar even aan dat het ongeboren kind geen “ander” is maar een ding waarvan je je kunt bevrijden. Hoe inconsequent dit denken is, blijkt wel weer als we onlangs horen pleiten voor de wettelijke bescherming van het ongeboren leven tegen een moeder die veel drugs of drank gebruikt. Nu is het ongeboren kind blijkbaar wel even iemand. Hoe inconsequent de moderne “normen” zijn blijkt wel uit de beoordeling van pedofilie. In de jaren 70 van de vorige eeuw was pedofilie in de toonaangevende kringen tamelijk wel geaccepteerd. Met wederzijdse instemming kon het best iets moois zijn, hoorde men in die kringen zeggen. Het parlement verlaagde de leeftijd van strafbaarheid van seks met kinderen tot 12 jaar. Ik hoef u niet te vertellen hoe absoluut nu ineens (na de zaak Dutroux) de algemene veroordeling van pedofilie is maar dat zou morgen weer anders kunnen zijn.Als het gaat over de verandering van de publieke normen rond seksualiteit, huwelijk en gezin, zijn er plausibele publicaties die de internationale homobeweging zien als de grote motor achter deze verandering. Zij zouden ook de grote kracht zijn achter de moderne genderbeweging, die paus Franciscus overigens een uitvinding van de duivel vindt. Die genderbeweging probeert langzaam het idee te ondergraven dat het man of vrouw zijn van nature gegeven is. Zij zeggen dat man of vrouw zijn cultureel bepaald is of een keuze is die je in de loop van je leven kunt maken. Als man of vrouw zijn niet echt bestaat, dan is het huwelijk ook geen vaststaand gegeven. Dan kunnen ook mannen met mannen en vrouwen met vrouwen trouwen. Ik zag laatst al iemand in de krant die pleitte voor polygamie (veelwijverij). Waarom zou dat eigenlijk niet in het gekke rijtje passen?
Dan is een gezin geen vader-moeder-kinderen maar volwassenen met kinderen in talloze variaties: bewust ongehuwde moeders met kinderen via donor, twee of meer vrouwen met al dan niet eigen kinderen, mannen met kinderen via draagmoeders etc. U begrijpt dat met name de homobeweging baat had bij die gendergedachte want zo worden zij van een afwijking van de norm tot een normale variant. De gendergedachte is volgens de paus gevaarlijk omdat ze de bodem onder onze hele menselijke samenleving haalt zoals God die bedoeld heeft. Maar het gaat ondertussen wel door. De politiek steunt het. In dat kader past ook het voorstel van bepaalde politieke partijen om de aanduiding van het geslacht (m/v) uit zoveel mogelijk officiële documenten weg te laten. Eerst was het de godsdienst die niet meer vermeld werd en daarmee als onbelangrijk uit het publieke leven werd weggeschoven, nu wordt het de sekse die onbelangrijk wordt. Er worden in Duitsland al kinderen in scholen ingeschreven niet met een vader en een moeder maar met “ ouder 1”, “ouder 2”  en men laat de mogelijkheid open voor nog meer ouders. U staat misschien verbaasd en kunt het misschien nauwelijks geloven maar dat is wel wat er – soms stiekem – gebeurt. Er zijn politieke tendensen – en soms gebeurt het al – dat jonge kinderen met deze ideeën via het onderwijs geïndoctrineerd worden. En feitelijk gaan de meeste mensen, vroeg of laat, mee. Met homoseksuele relaties en huwelijken heeft iedereen ondertussen te maken. Het moet kunnen, vinden de meesten. Ze hebben ook recht op geluk en ze doen toch niemand kwaad. Dan zijn er natuurlijk nog theologen die het benoemen “als een rijke variant van de schepping”. En wie durft er dan nog tegen te zijn? Zo gaat het steeds verder. De winnaar van het songfestival van het vorig jaar, Thomas Neuwirth, die als Conchita Wurst, de vrouw met de baard, door het leven gaat, werd niet als kermisattractie bewonderd maar een moedige transgender. Hetzelfde volk dat een halve eeuw geleden nog van hem gegruwd zou hebben, laat hem nu juichend winnen.

En te midden van al die internationale verdwazing blijft de katholieke Kerk vasthouden aan de goddelijke zedenwet die wij vinden in de natuurwet en in de Bijbel. Onze Moeder de Kerk blijft eraan vasthouden dat de mens gemaakt is als man en vrouw, dat ze elkaar aanvullen en dat die aanvulling is bedoeld voor het voortbrengen en opvoeden van kinderen en om elkaar tot steun te zijn. Het instituut waarin dat gebeurt is het door God gegeven huwelijk tussen man en vrouw. Dat huwelijk, eenmaal willens en wetens gesloten, is onontbindbaar. Mensen die scheiden en opnieuw burgerlijk huwen plegen naar de woorden van Jezus echtbreuk en kunnen zolang die situatie duurt niet deelnemen aan de sacramenten. De Kerk noemt homoseksuele tendensen “intrinsiek ongeordend” . Dat betekent dat   homoseksuele daden ingaan tegen de bedoelingen van God met de menselijke seksualiteit en dus zondig zijn. De Kerk vindt dat een kind het recht heeft binnen en liefdevol stabiel gezin met een vader en een moeder geboren te worden.

Met het verdedigen van deze normen stuit de Kerk op nogal wat onbegrip en zelfs vijandigheid. Men wil het de Kerk soms zelfs verbieden deze opvattingen te uiten. Presidentskandidaat Hillary Clinton heeft onlangs verklaard dat de godsdiensten hun achterhaalde standpunten moeten herzien en doelde daarmee duidelijk op de katholieke Kerk. Het Westen propageert deze opvattingen en je als je als land van subsidie afhankelijk bent, dan staat tegenover de subsidie wel het aanvaarden van deze “Westerse verworvenheden”. Laatst zei een priester tegen mij: “Over een jaar of tien wordt de katholieke Kerk in veel landen vervolgd vanwege haar morele opvattingen. Bisschoppen zullen gedwongen worden te zwijgen of door rechtbanken tot gevangenisstraffen worden veroordeeld”. Ik acht het niet onmogelijk.

Immers veel mensen die zich katholiek noemen gaan klakkeloos in die moderne opvattingen mee. Dat hebben we onlangs gezien in de ophef in de parochie van Dronten over de transgender, die zich nu Rhianna Gralike noemt. Hij/zij was benoemd tot penningmeester van het kerkbestuur. Voorwaarde voor het lidmaatschap van het kerkbestuur is dat men publiekelijk leeft volgens de moraal van de katholieke Kerk. Nu vindt de katholieke Kerk dat je je identiteit als man of vrouw moet aanvaarden. Het is niet geoorloofd aan die identiteit te prutsen en je daarvoor te laten verminken. Dat is zwaar zondig. Dergelijk gedrag past niet voor een kerkbestuurslid. Terecht heeft de kardinaal hem/haar gevraagd zijn/haar ontslag in te dienen. En dan krijg je de omgekeerde wereld: “Rhianna” en een stel parochianen willen dat de paus de kardinaal wegstuurt. Hoe ver zijn we gezonken? Hier wordt ook weer eens duidelijk wat voor een vreemd beeld sommige mensen van de paus hebben en hoe selectief ze zijn uitspraken lezen.

Ik zou ook over “ Rhianna” kunnen zeggen: “ Who am I to judge?” Maar dan bedoel ik niet dat het kan wat hij/zij gedaan heeft maar dat ik geen weet heb van de verzachtende omstandigheden die haar tot deze vreemde daad brachten.

PS: Misschien zou het goed zijn dat de Nederlandse Bisschoppen een herderlijk schrijven zouden wijden aan deze problematiek om de gelovigen meer duidelijkheid te verschaffen of zou men bang zijn dat er dan nog minder katholieken blijken te zijn dan ze al dachten?

feest van de Zoete Moeder van Den Bosch 2015
Pastoor Mennen

3 opmerkingen:

Unknown zei

Helaas is de katholieke leer wat betreft de natuurwet ook niet helemaal vrij van een zekere ongeordendheid, getuige de voorstelling van Jezus en Maria als de nieuwe Adam en de nieuwe Eva, een beeld wat nog eens wordt hernomen in het dogma van Maria's Tenhemelopneming en onder andere stelt dat Maria als bruid met de Zoon in het hemelse bruidsvertrek is verenigd. Iedereen met een beetje gezond verstand ziet echter in dat deze verbintenis een niet navolgenswaardig voorbeeld is dat indruist tegen de natuurwet. Toch lijkt het mij uit liefde voor de Kerk niet wenselijk om aan deze theologische hoeksteen te tornen, maar de eventueel noodzakelijke herstelwerkzaamheden over te laten aan God zelf voor wie alles mogelijk is, want anders loop je wellicht het risico dat het hele theologische bouwwerk instort.

Hugo Bos zei

God is volgens mij ook niet aan de natuurwet gebonden, omdat het een door Hem geschapen werkelijkheid is. De band van Maria met de Zoon als Moeder en de H. Geest als Bruid is slechts een beeld van de werkelijkheid, zodat wij als mensen ons er iets bij kunnen voorstellen. God is ook onze Vader, maar niet op identieke wijze als mijn aardse vader. Maar ik ben geen specialist op dit gebied.

Unknown zei

Ook ik ben van mening dat God niet aan de natuurwet gebonden is, maar als Heer van de schepping wonderen kan verrichten. Hem acht ik dan ook de specialist bij uitstek om aan deze tegennatuurlijke voorstelling van zaken een mouw te passen, liever dan dat wij een met een nieuwe lap een traditionele theologische jas proberen op te lappen, want dan scheurt de boel alleen maar verder uit.