woensdag 29 januari 2014

Hoe katholiek bent u?

Ik heb een quiz gemaakt, vul hem in en test hoe katholiek u bent.....
Resultaten kunnen opgestuurd worden aan: hbos@federation-pro-europa-christiana.org
Ik zal dan aangeven wat uw score is (max. 19 punten, één per vraag).
De vragen zijn opgesteld aan de hand van: SYLLABUS - Verzameling van dwalingen die in de verschillende publicaties van Paus Pius IX bestreden werden.

Nr.
Kruis aan of onderstaande uitspraak dwaling of dogma is
Dwaling
‘Dogma’
1
Alle godsdienstwaarheden komen voort uit de aangeboren kracht van de menselijke rede; vandaar is de rede de hoogste norm, waardoor de mens de kennis van alle waarheden, van welke aard ook, kan en moet verwerven.


2
God kan door het natuurlijk verstand gekend worden.


3
Wonderen en profetieën zijn de allerzekerste tekens waardoor de goddelijke oorsprong van het christelijk geloof wordt aangetoond.


4
Iets anders is de wijsgeer, iets anders de wijsbegeerte; daarom heeft eerstgenoemde het recht en de plicht zich te onderwerpen aan een door hem als werkelijk erkend gezag, maar de wijsbegeerte kan noch moet zich aan enig gezag onderwerpen.


5
Het staat iedereen niet vrij, die godsdienst te omhelzen en te belijden, welke hij onder voorlichting van de rede voor de ware houdt.


6
Men moet tenminste goede hoop koesteren ten opzichte van de eeuwige zaligheid van hen allen, die op generlei wijze behoren tot de ware Kerk van Christus.


7
Het protestantisme is niets anders dan een verschillende vorm van een en dezelfde ware christelijke godsdienst, waarin men evengoed als in de katholieke Kerk God kan behagen.


8
De kerkelijke macht kan en mag haar gezag uitoefenen zonder verlof en instemming van de regering van de staat.


9
De verplichting, waardoor katholieke leraren en schrijvers onvoorwaardelijk gebonden zijn, is slechts beperkt tot datgene, wat door de onfeilbare uitspraak der Kerk als dogma door allen te geloven wordt voorgesteld.


10
De Kerk bezit de bevoegdheid om geweld te gebruiken en enige directe of indirecte tijdelijke macht.


11
Wanneer de wetten van beide machten (HB Kerk en Staat) met elkaar in strijd komen, heeft het recht van de staat de voorrang.


12
De Kerk moet niet van de staat en de staat niet van de Kerk gescheiden worden.


13
Men mag aan wettige vorsten de gehoorzaamheid weigeren, ja zelfs tegen hen opstaan.


14
Gezag is niets anders dan de som van getal en stoffelijke krachten.


15
De door de staat erkende godsdienstvrijheid, alsook de aan allen toegekende volledige bevoegdheid om zonder uitzondering alle meningen en denkbeelden openlijk en publiek te verkondigen, leidt tot gemakkelijker bederf van de zeden en de mentaliteit der volkeren en tot het verbreiden van de pest van het indifferentisme.


16
De dogma’s die de Kerk voorhoudt als geopenbaard zijn geen waarheden die uit de hemel zijn gevallen maar een interpretatie van religieuze feiten die de menselijke geest door moeizame arbeid voor zichzelf heeft verworven.


17
De geloofsinstemming berust uiteindelijk op een hoop waarschijnlijkheden.


18
De verrijzenis van de Verlosser is een historisch feit dat bewezen kan worden.


19
De Kerk heeft bewezen niet vijandig te staan ten aanzien van de vooruitgang van de natuurlijke en theologische wetenschappen.


5 opmerkingen:

Hugo Bos zei

Meer informatie voor protestanten over de Rooms Katholieke Kerk heb ik op dit blog opgenomen: http://verbond.blogspot.nl/
Is misschien voor jou interessant.

Anoniem zei

De redenen dat ik met overtuiging de Rooms Katholieke Kerk de kerk van DE antichrist beschouw en dus door Kardinaal Eijk als 'vervloekt' beschouwd wordt, zijn verwoord in dit material:

http://www.youtube.com/watch?v=xbBBezxalXU

http://www.iconbusters.com/iconbusters/htm/true_ch/witn/html/title-in.htm

https://archive.org/details/christantichrist00cassrich

https://archive.org/details/trialofantichris00frie

Mijn onderzoek heft mij doen constateren dat de Waldenzen, de Hugenoten, de Lollards, Whycliff, Tyndale, Huss, Luther, Calvijn, Knox, de engelse puriteinen, de schotse covenanters, Jonathan Edwards, Bunay, Matthew Henry en Spurgeon ALLEMAAL met kennis van de Schrift en de gescheidenis de kerk van Rome hebben aangewezen als de kerk van DE antichrist.

Hun redeneringen heb ik onderzocht, hun bijbeluitleg heb ik onderzocht en de RK heb ik in haar originele uitspraken onderzocht, op basis daarvan zeg ik met kennis dat ik de RK met haar leer met kennis totaal verwerp als antichrist en verdoemelijk als iemand daarin sterft.


Een discussie is dan ook niet mogelijk omdat deze al in de Reformatie duidelijk is gevoerd en daarop heft de RK alleen kunnen reageren door de Inquisitie in stand te houden.

Jij weet de geschilpunten met de protestanten, jij weet ook dat er geen enkele ruimte is voor toenadering als iemand consequent katholiek of consequent protestant is. Alles wat zegt dat dit wel mogelijk is, zal tzt heel duidelijk gemaakt krijgen dat het of buigen is voor Rome (zie uitspraken Van Eijk) of niets.

Rome is een kerk van afgoderij, God haat afgoderij, ergo God haat de kerk van Rome.

Anoniem zei

Hugo,

Ik heb het getuigenis op http://verbond.blogspot.nl/ gelezen, zelf ken ik een nog orthodoxere bekering tot het Tridenteins Rooms-katholicisme van iemand die ik van dichtbij heb gekend toen hij orthodox protestant was. Aan het einde van zijn leven heft hij over zijn bekering uitgebreid geschreven, zijn redeneringen waren niet zinnig waarom hij zich van het protestantisme naar het RK had bekeerd. Erg triest was dit voor aan academicus.

Op EWTN heb ik inmiddels meer dan 50 afleveringen van de 'Journey Home' bekeken, diverse katholieke apologetieksites bekeken, conclusive steeds hetzelfde namelijk dat de weerlegging van het protestantisme gebaseerd is op oppervlakkigheid, leugens en onwetendheid.

Onder 'protestantisme' versta ik NIET hetgeen zich hedentendage als 'protestants' laat zien. Dit omdat hun toptheologen al jarenlang in Xart in Tilburg nadenken met rooms-katholieke theologen over de doctrine van de kerk in Rome.
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/xart/onderzoekers/
Zoals jij weet, staat de School of Theology van Tilburg onder toezicht van kardinaal Eijk en het Vaticaan.

De kerk van Rome is de kerk van DE antichrist, degenen die van Christus zijn, vluchten daaruit weg (Openbaring 18v4).

Datgene wat zich hedentendage protestants noemt in NL (HHK, CGK, TUA, VU Amsterdam en andere zwartekousenkerken)zijn al Rooms omdat ze zowel het getuigenis tegen Rome hebben verworpen als enkel nog een uiterlijke vormendienst waaronder alle ongerechtigheid schuilbaar, onderhouden. Exact de roomse religie.

Een orthodox katholiek weet dat een orthodox protestant tot hem staat als water en vuur, licht en duisternis. Het is daarom dat ik kardinaal Eijk in zekere zin voor zijn eerlijkheid kan waarderen dat hij als orthodox katholiek duidelijkheid biedt over dat in zijn geloof orthodoxe protestanten vervloekt zijn en blijven.

HEt zou jou sieren Hugo als mede orthodox katholiek om ook duidelijkheid hierover te verschaffen. Al het andere is zieltjes winnerij voor de RK op basis van het niet vertellen van het hele verhaal over de protestanten (zoals miljoenen moorden door de RK van orthodoxe protestanten in de geschiedenis).

No peace with Rome, NEVER.

Hugo Bos zei

Beste Dennis, het is lastig hierop te reageren, omdat ik nooit al die honderden pagina's kan lezen en daarop reageren.
De vervolgingen van de Inquisitie zijn er inderdaad geweest. Dat lijkt me op zich nog niet tegen de Katholieke Kerk te pleiten. De Gereformeerde belijdenis zegt immers ook dat de overheid het zwaard moet gebruiken tegen ketters: "Tot dat einde heeft Hij aan de overheid het zwaard in handen gegeven tot straf van bozen en bescherming van vromen. En hun taak is niet alleen acht te nemen en te waken over het staatsbestuur, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkendienst; om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichristus te gronde te werpen, en het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het Woord van het evangelie overal te doen prediken, opdat God door iedereen geëerd en gediend wordt, zoals Hij in Zijn Woord gebiedt." (art.36 NGB). Verder zijn de Katholieken ook zwaar vervolgd in die tijd, denk aan de martelaren van Gorcum and Roermond.
In de eerste video zie ik ds. Vanhuysse. Toen ik zelf nog een beetje twijfelde of ik katholiek zou moeten worden heb ik een brief aan hem gestuurd met alle argumenten die ik zag vóór de katholieke visie mbt de Eucharistie. Ik vroeg hem (en de St. In de rechte Staat) toen om tegenargumenten, omdat ik oprecht twijfelde. Maar geen van beide heeft zelfs maar een reactie gestuurd.
Heb jij hier een weerwoord op? http://verbond.blogspot.nl/2009/07/tien-redenen-pro-katholieke-eucharistie.html
Wanneer je je best argument geeft voor de Roomse Katholieke Kerk als Antichrist zal ik daar ook op reageren.

Anoniem zei

Er is geen discussie mogelijk, Hugo, als iemand niet bereid is het aangereikte material te lezen en te onderzoeken.

In dat materiaal staan genoeg bijbelse redenen dat de Eucharistie een gruwelijke afgoderij is en blasfemische voorstelling van God als een stukje brood dat vergaat.

Wie gaat er een discussie aan met iemand wiens god een stukje brood is ? Dat is niet zinnig.

Geen discussie dan ook, ga het materiaal maar eerst lezen.