zondag 10 november 2013

Katholieke Traditie versus TvL

Katholieke Traditie
Theologie van het Lichaam
Gemeenschap buiten het doel van voortplanting is een dagelijkse/vergeeflijke zonde
“Als de vleselijke begeerlijkheid wel eens te buiten gaat wat tot het verwekken van kinderen noodzakelijk is, is dit niet een kwaad dat eigen is aan de echtverbintenis, maar een kwaad dat vergeeflijk is ter wille van het goede van de echtverbintenis.”
Augustinus “De bono viduitatis”, c. 4, nr. 5. Zie ook: Petrus Lombardus (1160) “Libri sententiarum”, lib. IV, dist. 27, nr 2.4; St. Thomas van Aquino, “Summa Theologiae”; aanhangsel, vraag 49, artikel 5, reactie op 2e bezwaar; paus Innocent XI “Errores doctrinae moralis laxioris”, 2109
Geslachtsgemeenschap binnen het huwelijk is goed, ook buiten het doel van voortplanting
Eerste doel voortplanting en opvoeding
Het eerste doel van het huwelijk is de voortplanting en opvoeding van kinderen.
Eerste doel is heel expliciet NIET de persoonlijke vervolmaking van de echtgenoten.
(O.a. Pius XII – Vegliare con sollecitudine – over morele aspecten van huwelijksleven en zwangerschap, Hoofdstuk 4, nr. 47 en 48)

“Het primaire doel van het huwelijk is de voortbrenging en de opvoeding van het kroost; het secundair: onderlinge hulp en een geneesmiddel voor de begeerlijkheid.”
(CIC 1917 c. 1013 § 1).
Eerste doel is het welzijn v/d echtgenoten
“Het huwelijksverbond, waardoor man en vrouw met elkaar een algehele levensgemeenschap vormen, die uit haar natuurlijke aard gericht is op het welzijn van de echtgenoten en op het voortbrengen en opvoeden van kinderen, is door Christus de Heer tussen gedoopten verheven tot de waardigheid van sacrament.”
(CIC 1983 c. 1055 § 1; Youcat 260; CKK 1601).
Intellect is het wezenlijke verschil met dieren
Kenmerkende verschil tussen mens en dier is het feit dat de mens een intellect heeft, door God ingeblazen.
(Summa Theologica , deel 1, vraag 95, artikel 6)
Mens onderscheiden van dieren door lichaam
De mens onderscheid zich van de dieren door zijn lichaam.
(Johannes Paulus II, 6e audiëntie, 24 oktober 1979, nr. 3 en 7e audiëntie, oktober 1979, nr. 4)
Huwelijk gevormd door samensmelting zielen
“Door het huwelijk worden dus de zielen verbonden en samengesmolten, en dat wel eerder en sterker nog dan de lichamen”.
(Paus Pius XI, Casti Connubii, Inleiding, Hoofdstuk 2, nr. 9)
Huwelijk gevormd door geslachtsgemeenschap
Het geven van het lichaam vormt een authentieke gemeenschap.
(Johannes Paulus II, titel 17e audiëntie)

Beeld van God in ziel van de mens
Het beeld van God is te zien in de ziel van de mens. Het beeld van God is niet te vinden in het lichaam, al is daarin wel iets van dit beeld terug te vinden, omdat de mens itt de dieren rechtop loopt en omhoog kijkt, naar de hemel.
(Summa Theologica , deel 1, vraag 93, artikel 6)
In menselijke lichamelijkheid gelijkt  de mens op God
“In die eerste uitdrukkingswijze van de mens, 'vlees van mijn vlees', ligt ook een verwijzing opgesloten naar de reden waarom het lichaam echt menselijk is en dus naar dat wat de mens bepaalt als persoon, dat wil zeggen als wezen dat ook met heel zijn lichamelijkheid 'op God gelijkt'.”
(Johannes Paulus II, 9e audiëntie, 14 november 1979, nr. 4)
Beeld van God niet te zien in gemeenschap van man en vrouw, maar in de ziel
Gen. 1: 27: “En God schiep den mens als zijn beeld, Man en vrouw schiep Hij hen, als het beeld van God schiep Hij hen.” De toevoeging “schiep Hij hen” duidt erop dat het beeld van God in beide seksen aanwezig is, omdat man en vrouw beide een onsterfelijke ziel hebben.
(Summa Theologica , deel 1, vraag 93, artikel 6)
Beeld van God in gemeenschap van man en vrouw
“Willen wij omgekeerd ook uit de jahwistische tekst het begrip 'beeld van God' aflezen, dan kunnen wij afleiden dat de mens niet alleen door zijn eigen mens-zijn beeld en gelijkenis van God is geworden, maar ook door de gemeenschap van personen die man en vrouw van het begin af vormen.”
(Johannes Paulus II, 9e audiëntie, 14 november 1979, nr. 3)
De man is het hoofd van de vrouw en zij noemt hem haar heer, zoals Sara
“Gij vrouwen, weest onderdanig aan uw mannen, als aan den Heer…. Welnu, zoals de Kerk onderdanig is aan Christus, zo moeten in alles de vrouwen het zijn aan haar mannen.” (Efeze 5: 22, 24)
“Zo immers tooiden zich vroeger ook de heilige vrouwen, die haar hoop stelden op God; aan haar mannen waren ze onderdanig, zoals Sara aan Abraham gehoorzaam was, en hem "heer" heeft genoemd.” (1 Pet. 3: 5, 6)
Man en vrouw moeten aan elkaar onderdanig zijn, man is niet heer over de vrouw
“De opening van de passage die we nu bespreken (Efeziërs 5,21-33), ... De auteur spreekt over de wederzijdse onderwerping van de echtgenoten, van man en vrouw, en op deze wijze legt hij de woorden uit die hij later zal schrijven over de onderwerping van de vrouw aan de man. We lezer daar: "Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Heer" (5, 22). Door dit zo te zeggen, bedoeld de auteur niet dat de man de heer is van de vrouw en dat het interpersoonlijke verbond wat eigen is aan het huwelijk een verbond van overheersing van de man over de vrouw is.”
(Johannes Paulus II, 89e audiëntie 11 aug. 1982, nr. 3)
Het lichaam van heiligen mag vereerd worden
Het lichaam wordt niet vereerd omdat het een lichaam is, maar omdat het lichaam van een heilige een tempel van de Heilige Geest is.
(Summa Theologica , deel 3, vraag 25, artikel 6)
Het lichaam zelf is een sacrament
“Als zichtbaar teken wordt het sacrament geconstitueerd met de mens als lichaam, via zijn zichtbare mannelijkheid en vrouwelijkheid. Het lichaam immers - en alleen het lichaam - is in om zichtbaar te maken wat onzichtbaar is: het geestelijke en het goddelijke.”
(Johannes Paulus II, 19e audiëntie, alinea 4)
Een sacrament is een heiligende remedie tegen de zonde
Een sacrament is een tastbaar en werkzaam/doeltreffend teken van Gods genade, het is ingesteld door Christus, en een heiligende remedie tegen de zonde, het heeft tot doel heeft om de ziel te heiligen en tot God te brengen.
(Catechismus van Pius X en Summa Theologiae van Thomas van Aquino)
Een sacrament maakt het onzichtbare mysterie zichtbaar
En in die dimensie ontstaat aldus een oersacrament, te verstaan als teken dat het van alle eeuwigheid af in God verborgen onzichtbare mysterie op doeltreffende wijze in de zichtbare wereld overdraagt.
(Johannes Paulus II, 19e audiëntie, alinea 4)
Vleselijke eenwording maakt geen deel uit van het sacrament
Het huwelijk was er ook al in het paradijs, en toch was er geen vleselijke gemeenschap. Daarom is de vleselijke gemeenschap niet een integraal onderdeel van het huwelijk.
Het woord ‘sacrament’ verwijst naar heiliging. En aangezien een huwelijk heiliger is zonder de vleselijke gemeenschap, volgens de tekst (Sent. D, 26), daarom is de vleselijke gemeenschap niet noodzakelijk voor het sacrament.
(Summa Theologiae; aanhangsel, vraag 42: Het Huwelijk als sacrament, artikel 4)
Vleselijke eenwording maakt onderdeel uit van het sacrament
De lichamelijkheid, mannelijkheid en vrouwelijkheid en de vleselijke eenwording maken integraal onderdeel uit van het sacrament van het huwelijk.
(Johannes Paulus II, 19e audiëntie in zijn geheel en 103 alinea 4)