maandag 8 oktober 2012

Bisschop wil concilies terugdraaien

In het Reformatorisch Dagblad staat een bespreking van de bijeenkomst "Wij Kiezen voor Eenheid". Bisschop de Korte maakt het daarin nog bonter. Volgens het RD zegt hij: „Gelukkig constateer ik vandaag toenadering tussen christenen van verschillende tradities als een groot geschenk van Gods Geest. De ketters en papen van gisteren zijn vandaag de broeders en zusters in de ene Heer geworden. We beginnen vandaag niet bij de verschillen maar bij de overeenkomsten, zonder te vervallen in een goedkope knuffel­oecumene. In het verleden hebben we elkaar vervloekt. We vragen daarvoor vergeving.” Inderdaad de Kerk heeft in het verleden vervloekingen (Anathema’s) uitgesproken, zo heeft het concilie van Trente uitgesproken: "De heilige en algemene Synode meent - hun lichtzinnigheid tegemoetkomend - de meest beruchte ketterijen en dwalingen van eerder genoemde schismatici te moeten uitroeien, opdat hun verderfelijke besmetting niet meer mensen naar zich toe trekt. Deze anathema worden uitgevaardigd tegen de ketters zelf en tegen hun dwalingen." En ze heeft bepaalde mensen die een ketterij aanhangen verdoemd. Daarmee handelt de Kerk volledig in lijn met de H. Schrift, zie bijv. Gal.1. Die kerkelijke besluiten zijn nog even geldig als toen ze werden uitgesproken, maar bisschop de Korte wil daarvan niet weten, hij vraagt vergeving voor de vervloekingen van de Kerk. Maar daartoe is hij niet gemachtigd, hij kan niet als lokale bisschop vergeving vragen voor uitspraken die door de Kerk gedaan zijn. Dit is contraproducties voor de ware oecumene, en bisschop de Korte verduisterd op deze wijze bewust het Katholieke geloof en zet mensen uit andere kerken op het verkeerde been.