zondag 28 december 2014

Waarom het ertoe doet: het belang van de traditionele scheppingsleer


leert ze onderhouden al wat Ik u heb geboden”

In Mattheus 28:19-20 gaf Jezus de grote opdracht aan zijn apostelen: “Gaat dus heen; onderwijst alle volken, doopt ze in de naam van den Vader en van den Zoon en van den Heiligen Geest, en leert ze onderhouden al wat Ik u heb geboden. Ziet, Ik blijf altijd bij u, tot aan het einde der wereld. ”

Zonder professionele training, veel kennis of zelfs opvallende natuurlijke deugden, slaagden de elf apostelen in de grootste evangelizering die de wereld ooit gekend heeft. Ze slaagden niet omdat ze het maximale haalden uit hun gaven en talenten, maar omdat ze hun Meesters geboden volledig gevolgd zijn en uit kracht van de H. Geest. 


Onze Lieve Heer benadrukte dat elke evangelisatie, begeleid door de volheid van zijn macht, de GEHELE waarheid die Hij de apostelen toevertrouwd had dient te bevatten. Daaruit volgt dat elke verkondiging van het evangelie dat essentiële elementen van het Goede Nieuws weglaat of bagatelliseert in kracht inboet. Dit geldt speciaal voor de fundamentele elementen van het evangelie zoals ze verkondigt zijn door de Apostelen en vroege Vaders. De scheppingsleer en zondeval vormen de fundering van het kerkbegrip van de Verlossing en Heiliging. In dit licht, mag het voor velen een schok zijn te realiseren dat de traditionele leer van de schepping en vroege menselijke geschiedenis drastisch verschilt van wat tegenwoordig verkondigt wordt in de meeste Katholieke leerinstituten vanaf de kleuterschool tot aan het postdoctorale niveau.

Waar de Apostelen en Kerkvaders de letterlijke historische waarheid geloofden en verkondigden van de eerste hoofdstukken van Genesis, geloven en verkondigen de grote meerderheid van de huidige Katholieke leraren en catecheten theïstische evolutie—de leer dat God miljarden jaren van natuurlijke processen heeft gebruikt om de diversiteit aan leven voort te brengen, inclusief de mens. Aangezien Gods geboden niet veranderen, ligt de sleutel voor het succes van de nieuwe evangelisatie bij het herstel van de letterlijke historische interpretatie van Genesis. Het bouwen van een nieuwe evangelisatie op het fundament van theïstische evolutie is als proberen een hoog gebouw op zand te funderen.

Tegenwoordig hoort men vaak geleerde en heelgelovige Katholieken de vraag stellen: “Wat doet het ertoe of God zes dagen of miljarden jaren van evolutie gebruikte, zolang we geloven dat Hij het deed?”

Dit artikel beantwoordt die vraag. Het toont niet het bankroet van de moleculen-tot-mensen evolutie als wetenschappelijke theorie—dat is al erg doeltreffend gedaan.[1]  In plaats daarvan focust het op de spirituele verwoesting die theïstisch evolutionisme heeft voortgebracht in de zielen van de gelovige Katholieken.

Waarom het ertoe doet
Het helpt te beginnen met onze begrippen te definiëren: theïstisch evolutionisme (TE) en de traditionele scheppingsleer (TSL).

*TE beweert dat God in het begin de materie geschapen heeft en daarna miljarden jaren van natuurlijke processen gebruikte, inclusief dood, vernietiging, mutaties en ziektes, om de diversiteit van leven, inclusief het menselijk lichaam, te produceren. Theïstische evolutionisten (TE-ers) ontkennen in het algemeen de historiciteit van Genesis 1-11 en geloven dat de zondvloed een lokale vloed was, dat het Toren-van-Babel incident nooit echt gebeurd is, en dat de menselijke talen evolueerden van primitief tot meer complex over langere tijdsperiodes.

*TSL, afkomstig van de Kerkvaders en het Leergezag, leert dat God alle soorten leven schiep gedurende een erg korte periode aan het begin van de tijd door een daad van zijn Goddelijke Wil, specifiek:

·        God schiep alle soorten schepselen ex nihilo enkele duizenden jaren geleden in zes dagen of minder.
·        Adam, onze eerste voorouder, werd geschapen vóór Eva die gevormd werd uit Adams zijde.
·        God schiep een perfect harmonieuze wereld voor Adam en Eva zonder dood, ziekte of natuurrampen.
·        Vóór de Oerzonde stond de gehele natuur onder de heerschappij van Adam en Eva and was hen onderdanig.
·        De Zondeval bracht menselijke sterfte, ziekte, schadelijke mutaties en natuurrampen in de wereld.
·        Er was een globale vloed in de tijd van Noach die alle mensen en land-dieren doodde behalve degenen in de ark van Noach.
·        De vroege mens was fysiek en mentaal superieur aan de moderne mens. De patriarchen leefden inderdaad tot de hun toegeschreven leeftijden.
·        Alle taalfamilies, compleet met hun unieke grammatica en denkwijzen, werden in een ogenblik door God geschapen gedurende de torenbouw van-Babel.

Dus: Wat doet het ertoe welke van deze twee Genesis interpretaties men gelooft?

We zullen acht redenen geven om te beargumenteren dat het een wereld van verschil zal maken als TE verworpen en TSL hersteld wordt op zijn rechtmatige plaats als fundament van het Evangelie.

Reden #1: TSL voedt een vertrouwelijke relatie tussen Christenen en God, hun Schepper, Verlosser en Heiliger. TE erodeert deze vertrouwelijkheid.

Volgens TSL schiep God het gehele universum voor de mens aan het begin van de schepping, ongeveer zes duizend jaar geleden. Daarom is er niets in de gehele wereld dat niet bestaat omwille van de mens. De mens heeft altijd centraal gestaan. Bovendien leefden God en de mens in het begin in zulke vertrouwelijkheid dat er een volmaakte communicatie tussen hen was. Elke gedachte, woord en daad van Adam ontvouwde zich onder inspiratie van de H. Geest. Adam zag God in alle dingen en alle dingen in God. Vanuit dit perspectief is het eenvoudig te geloven dat elk menselijk leven meer waard is dan het hele materiële universum en dat het doel van het universum is om een plaats te bieden voor een vertrouwelijke eenheid tussen God en zijn menselijke kinderen. Vanuit dit perspectief was het meest schadelijke effect van de Oerzonde de vervreemding van God. Al het kwaad in het menselijk leven—dood, ziekte, mutaties, geweld en egoïsme—stamt van het oorspronkelijke verlies aan vertrouwelijkheid tussen God en zijn kinderen.

TE, in tegenstelling tot TSL, ontkent dat de mens een speciale plaats heeft gehad in de geschiedenis van het universum. Volgens de evolutionaire tijdschaal was de mens nergens te vinden gedurende het grootste deel van de geclaimde14 miljard jaar geschiedenis van de wereld. Geëvolueerd van de apen gedurende de laatste 1% van de kosmische geschiedenis is de mens slechts een flitsje op het scherm. En zelfs dan evolueert hij in een natuurtoestand van bloedvergieten en ellende (ver van God), wat zowaar door God gewild is om vanaf het begin deel te zijn van de menselijke ervaring. Bovendien wilde God dat de mens geweld, ziekte, destructieve mutaties, natuurrampen en een meedogenloze strijd om het bestaan wel honderdduizend jaren uithield in de duisternis van valse overtuigingen, totdat God het gepast achtte de rudimenten van de natuurlijke en goddelijke wet te ontsluieren aan de Hebreeën een paar duizend jaar geleden. Volgens deze zichtwijze, heeft God geen precies archief van de bulk van de menselijke geschiedenis bewaard, maar slechts de Hebreeën geïnspireerd verscheidene heidense mythen en legenden te hervormen in moreel verheffende mythen ongeveer 600 jaar voor Jezus' Incarnatie.

Reden #2: TSL voedt een realistisch begrip van de spirituele krachten van het kwaad en wijst het kwaad in de wereld toe aan de menselijke meewerking daaraan. TE verblindt haar aanhangers voor de bovennatuurlijke dimensie van het leven, reduceert veel van de bovennatuurlijke daden van God, de engelen en demonen, tot natuurlijke oorzaken en maakt zo haar aanhangers ongeschikt voor de geestelijke strijd.

In de eerste hoofdstukken van Genesis, hebben alle Apostelen en Vaders een realistische vertelling gelezen van de spirituele verleiding van onze eerste voorouders door Satan, de Prins der Duisternis. Zonder uitzondering, begrepen ze het Christelijke leven als geestelijke strijd met de prinsdommen en machten van de duisternis. Ze leefden hun dagelijkse levens met een duidelijk bewustzijn van de bovennatuurlijke wereld en van de constante worsteling tussen goede en kwade geesten die binnen en rondom ze tekeergingen. Voor de Kerkvaders was de Genesis vertelling van de verleiding en de Zondeval een eindeloze bron van meditatie en instructie in de geestelijke strijd, die ze in een toestand van constante waakzaamheid en bereidheid hield om de sluwheden van de duivel te weerstaan. Zoals de Heilige Vaders, vinden degene die TSL omarmen zichzelf afgestemd op de bovennatuurlijke dimensie van het leven, gewaarschuwd en bewapend voor de geestelijke strijd, en meer in staat om niet alleen zichzelf te beschermen voor geestelijke schade, maar ook de zielen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

Door de historische waarheid van de eerste hoofdstukken van Genesis te ontkennen houdt TE zich bezig met de natuurlijke oorzaken en sluit het bovennatuurlijke bijna geheel uit. Door het ontkennen van meerdere bovennatuurlijke scheppende daden van God in Genesis en door het belang van de bovennatuurlijke activiteit van Satan af te zwakken, glijden TE-ers gemakkelijk af in een natuurlijke mentaliteit die alles probeert te verklaren in termen van natuurlijke oorzaken. Als eenmaal deze mentaliteit zich vastzet is het gemakkelijk voor mensen om het concept van geestelijke oorlogsvoering te beschouwen als een overblijfsel uit de dagen van primitief bijgeloof. Demonische activiteit wordt gereduceerd tot materiële of psychologische oorzaken. De duivel en zijn demonen worden gezien als irrelevant. Kort erna sluit “de hel” zich aan bij de duivel en zijn demonen die vallen onder de concepten die uit de tijd zijn. En de TE-er maakt gemakkelijk de fatale fout om te denken dat hij niets meer te vrezen heeft van de duivel en zijn engelen.

Volgens Pr. Gabriele Amorth, de hoofdexorcist van Rome, is er een geweldige toename in diabolische activiteit en invloed in de voormalig Christelijke wereld. En toch geloven vele Europese bisschoppen niet langer in het bestaan van kwade geesten en hebben velen niet eens één enkele exorcist in hun bisdom. Dit zou ongelofelijk zijn voor de Kerkvaders die geloofden in de waarheid van Genesis, maar gezien de bijna universele acceptatie van TE is het nauwelijks een verrassing.

Reden #3: TSL voedt een liefde en waardering voor de Heilige Schrift en de Heilige Traditie, en versterkt het vertrouwen in God. TE kweekt minachting en wantrouwen voor de Heilige Traditie, God en zijn Woord.

TE-ers en verdedigers van TSL zijn het erover eens dat de letterlijke historische interpretatie van Genesis hooggehouden werd door alle Kerkvaders, Kerkleraren en gezaghebbende uitspraken van de Katholieke Kerk gedurende meer dan 1800 jaren.

Zoals Jezus leerde dat de Schrift “niet gebroken kan worden,” onderwezen en geloofden alle Apostelen en Kerkvaders dat de Schrift “God-geademd” en vrij van elke fout is, en dat de Heilige Geest de heilige schrijvers bewoog om exact te schrijven wat Hij wilde. Op verschillende oecumenische concilies erkende de Kerk de unanieme interpretatie van de Vaders als zekere regel voor Schriftinterpretatie. Zonder uitzondering geloofden en verkondigden de Apostelen en Vaders de letterlijke historische waarheid van Genesis 1-11, inclusief alle specifieke ideeën zoals hierboven vermeld. Ten gevolge, leert de Catechismus van het Concilie van Trent, gesteund door het gezag van een oecumenisch concilie, deze interpretatie van Genesis met autoriteit en interpreteerde de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis en het Vierde Lateraans Concilie over de schepping in overeenstemming met die interpretatie.[2]

Het volgt dat als TE waar is dan heeft God toegestaan dat zijn ene, heilige, Katholieke en apostolische Kerk met gezag geleerd heeft — hoewel niet in alle gevallen als dogma — een volledig verkeerde beschrijving van de schepping en vroege geschiedenis van het universum. Meer nog, Hij heeft gewild dat de correctie van deze fout niet “van de contemplatie en studie van gelovigen” en het onderricht van de bisschoppen kwam —zoals Dei Verbum zegt dat het zou moeten — maar van de speculaties van ongelovigen wiens theorieën uiteindelijk een revolutie in de conventionele wijsheid binnen de Katholieke Kerk ontketenden. Als dit waar is, wie zou dan zulk een incompetente, zichzelf tegensprekende “god” vertrouwen?

TE verkondigt niet alleen een incompetente god die zichzelf tegenspreekt, maar voedt minachting voor elke soort wijsheid doorgegeven vanuit het "primitieve" verleden. Aangezien TE-ers geloven dat de wereld zich in een toestand van continue evolutie bevindt, geloven ze dat de menselijke kennis continue overtroffen wordt door “nieuwe ontwikkelingen.” Het volgende verhaal illustreert het vernietigende effecten van deze evolutionaire mentaliteit.

Een Joodse rabbi verhaalde de volgende uitwisseling in een vliegtuig tussen zijn rabbi mentor en het communistische hoofd van de grootste vakbond in Israel. Nadat het vliegtuig opsteeg verschenen er twee jonge mannen bij de rij stoelen waar de rabbi en de communist zaten, en begonnen de rabbi te assisteren bij alles wat hij nodig had. De jonge mannen vervingen de schoenen van de rabbi voor slippers, aangezien zijn voeten opzwollen als het vliegtuig boven de 10km vloog. Later brachten ze hem een zak met zelfgemaakte broodjes en toen kwamen ze met drinken. Na dit alles geobserveerd te hebben, merkte de communistische beambte op:

“Rabbi, ik ben erg onder de indruk van hoe uw zonen voor u zorgen.” Waarop de rabbi zei, “Zonen? Nee, dat zijn niet mijn zonen, maar mijn leerlingen. Als mijn zonen hier zouden zijn dan zouden ze echt goed voor mij zorgen.” De communistische beambte begon een beetje te huilen. Waarop de rabbi zei tot hem, “Wat is er aan de hand?” En hij zei, “Weet je, ik heb vier zonen en in al die jaren - mijn vier zonen zijn nu volwassen - in al die jaren hebben ze nooit iets voor mij gedaan. En u zegt me dat in de korte tijd dat we totnogtoe samenzijn, ondanks wat ik je leerlingen heb zien doen, zouden uw zonen zelfs nog meer voor je doen! Hoe kan ik niet huilen?” En dus zei de rabbi tot hem, “ u zou niet moeten huilen. Uw zonen zijn zo trouw aan uw onderrichtingen als de mijne zijn aan die van mij.” De communistische beambte zei, “Waar hebt u het over? Ik heb ze niet geleerd om nooit iets voor mij te doen.” De rabbi zei, “Misschien niet met zoveel woorden, maar hebt u uw kinderen niet geleerd dat mensen van de apen afstammen?” En de communistische beambte zei, “Ja natuurlijk! Dat is de waarheid. Ik heb ze gezegd waar we vandaan komen. Ik heb ze naar scholen gestuurd die die methode onderwezen.”

De rabbi sprak tot hem, “Dan moet u ook begrijpen dat elke volgende generatie een generatie meer verwijderd is van dit laaghartige begin van de apen. Daarom bent u een beetje dichterbij de apen dan zij zijn. Zij zijn meer ontwikkeld dan u bent, omdat u een generatie dichter bij de apen staat. Daarom is het niet passend voor een lagere levensvorm om een hogere te respecteren. En daarom als u uw zonen altijd gediend en verzorgd hebt, dan heb je precies gedaan wat gepast is in overeenstemming met uw levensopvatting. Maar ik heb een andere benadering gekozen. Ik heb mijn zonen geleerd dat we van God afstammen. Dat betekent dat elke generatie een generatie verder af staat van deze glorieuze oorsprong. En daarom is het gepast dat mijn zonen mij respecteren, niet om wat ik ben, maar omdat ik een generatie dichter bij de bron sta.”[3]

Dit verhaal toont heel treffend de manier waarop evolutionisme—zelfs in zijn theïstische vorm—minachting voedt voor de Heilige Traditie, voor culturele tradities en voor de wijsheid van onze vaders.

Reden #4: TSL voedt waardering en eerbied voor de dag des Heren en een correct zicht op natuurwetenschappen. TE kweekt onverschilligheid voor de dag des Heren en een verkeerde kijk op natuurwetenschappen.

TE ontkent de oerinstelling van de Sabbat “in het begin.” Voor de TE-er is de zeven-dagen week iets wat zich ontwikkelde na de opkomst van de mensheid uit de apen. Het is niet iets dat door God ingesteld is voor de mens vanaf het eerste begin van de schepping. Deze zichtwijze spreekt het universele geloof van de Kerkvaders tegen in de goddelijke instelling van de Sabbat en de zeven-daagse week aan het begin van de schepping {zoals God expliciet zegt in het Sabbatsgebod}. De TE zichtwijze spreekt ook de woorden van Onze Heer zelf tegen die zei: “De Sabbat was gemaakt voor de mens, niet de mens voor de Sabbat.” Inderdaad, impliciet in deze woorden is het idee dat de Sabbat “gemaakt” was door God, voor de mens—niet slechts voor de Hebreeën—en dus voor hem gemaakt moet zijn vanaf het begin. Ditzelfde begrip wordt in de oude liturgieën weerspiegeld die over de Zondag spreken, “de eerste dag van de week,” als de “eerste dag van de schepping.”

De eerste publieke verschijning van Onze Lieve Vrouw in de moderne tijd met een boodschap voor de hele Kerk vond plaats in La Salette, Frankrijk, in 1846. Ontheiliging van de Sabbat was een van de twee hoofdzonden die OLV beklaagde in La Salette en ze identificeerde ze als de oorzaak van hevige hongersnood en een vreselijke plaag. Echter vandaag wordt overal de Sabbat onder de voet gelopen en zelden of nooit, wordt deze heiligschennis van de kansel af genoemd.

Is het toeval dat de scherpe afname in de Katholieke zondagsbeleving samenviel met de toename van TE in de Kerk? Bedenk dit: wie zal eerder een strikte dag van rust van zakendoen, geld maken en winkelen onderhouden, een Katholiek die gelooft dat God “rustte” van zijn werk van nieuwe soorten scheppen op een letterlijke zevende dag, of een TE-er die gelooft dat de zevendaagse week een menselijk idee was dat pas veel later opkwam? Naar analogie, zou het praktiseren van onthouding of een andere soort van versterving op vrijdag toenemen of afnemen als “geleerden” erin zouden slagen de gelovigen te overtuigen dat Jezus niet echt op een vrijdag voor ons gestorven is?

Helaas, strekken de consequenties van de TE ontkenning van een goddelijk ingestelde Sabbat zich ver uit buiten het mislukken van “de Dag des Heren te heiligen.” TE-ers verwerpen ook het idee—gedeeld door alle Vaders en Doctors zonder uitzondering—dat er een duidelijk gedefinieerde scheppingsperiode was nadat God ophield nieuwe soorten te scheppen en secundaire causaliteit toeliet te werken binnen het raamwerk van de natuurwetten. Als gevolg holt de TE-er het begrip van de Sabbatrust van de Heer uit van al zijn betekenis. Volgens TSL markeerde de Sabbat het einde van de scheppingsperiode, waarna God ophield nieuwe soorten te scheppen.

Het gebrek aan onderscheid tussen de scheppingsperiode en de periode van goddelijke voorzienigheid heeft tot grote verwarring geleid over de beperkingen van de natuurwetenschappen en de juiste verhouding tussen theologie en de natuurwetenschappen. Dit op zijn beurt heeft tot een enorme tijd-, geld- en energieverspilling geleid van overheden en academische instellingen die getracht hebben te extrapoleren vanaf hedendaagse waargenomen natuurlijke processen geheel terug tot aan het scheppingsmoment.

Reden #5: TSL ondersteunt een hiërarchische visie op de werkelijkheid, inclusief de Kerk en de familie. TE voedt een antihiërarchische visie.

Door de voorstelling waarbij de eerste man en vrouw uit aapachtige ouders voortkomen, ontkent TE elke hiërarchische relatie tussen Adam en Eva—hoewel dit rechtstreeks TSL tegenspreekt. Volgens het Kerkvaderlijk begrip, was Adam letterlijk vóór Eva geschapen. Zoals dogmatisch besloten op het oecumenisch concilie van Wenen werd Eva letterlijk geschapen uit Adams zijde, zo een voorafbeelding vormend van de schepping van de Kerk uit de zijde van Christus op het Kruis. Ook weerspiegelt de schepping van Eva de eeuwige voortbrenging van Christus door de Vader. Zoals Christus “eeuwig verkregen is van de Vader, God uit God, licht van licht, ware God uit de ware God . . . één in wezen met de Vader,” zo was Eva voortgebracht uit de zijde van Adam, en deelde dezelfde natuur als Adam. En precies zoals de Heilige Geest de oneindige levende Liefde is die voortkomt uit de Vader door de Zoon, zo waren de kinderen van Adam en Eva bedoeld om de vrucht te zijn van hun ouders' liefde, zo een perfect eindige weerspiegeling vormend van het mysterie van de Meest Heilige Drie-eenheid in de menselijke familie.

Door de bovennatuurlijke schepping van Eva uit Adams zijde te ontkennen, ontkent TE de Drie-ene en hiërarchische natuur van de menselijke familie. Voor de TE-er, kwamen Adam en Eva beide voort uit de lagere dieren door een proces van natuurlijke evolutie. De seksuele daad waardoor mensenkinderen voortgebracht worden, wordt zo gereduceerd tot een dierlijke activiteit in plaatst van een reflectie van het Drie-ene mysterie. Volgens TSL werd Adam geschapen om Eva’s middelaar, leraar, en beschermer te zijn. [Om deze reden duiden de Hebreeuwse woorden voor “beschermen en houden” de activiteiten van een priester aan.] Adam alleen ontvangt het goddelijk gebod niet van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten. En de Zondeval vindt niet plaats totdat Adam—trachtend zijn vrouw te plezieren in plaats van God—met haar meedoet in ongehoorzaamheid tegen Gods gebod.

Door het ontkennen van de door God gegeven verantwoordelijkheid aan elke menselijke vader om zijn familie te onderwijzen, regeren en heiligen, heeft TE veel bijgedragen aan de ontmannelijking en degradatie van Katholieke mannen. Niet langer herinnerd aan zijn plicht te onderwijzen, tuchtigen, en spiritueel leiden van zijn vrouw en kinderen, ziet de Katholieke vader nu vrolijk af van zijn belangrijkste verantwoordelijkheden en laat het aan zijn vrouw en de leraren van zijn kinderen over om zijn zonen en dochters te onderwijzen, disciplineren en heiligen. Maar—aangezien niemand de plaatst van een vader in kan nemen—is dit een last die ze niet kunnen dragen. En zo zet zijn troonsafstand de volledige desintegratie van de maatschappij in beweging.

De effecten van deze afwijking van Traditie strekken zich ver uit buiten de menselijke familie zelfs tot aan Gods Huishouden. Door het goddelijke ontwerp voor de menselijke familie te ontkennen, bekritiseert TE de hiërarchische structuur en het mannelijke karakter van Kerkleiderschap. Als Adam niet geschapen was vóór Eva, maar op hetzelfde moment als zij evolueerde uit aapachtige schepselen, dan heeft hij geen speciale rol t.o.v. haar. En aangezien de Kerk het “huishouden (of familie) van God,” is, als er geen door God ontworpen hiërarchie in de familie is die de man aan het hoofd plaatst, waarom zou er dan een hiërarchie in de Kerk zijn, en waarom zouden mannen dan een speciale rol als priesters van de Kerk hebben, aangezien zowel mannen als vrouwen uit de apen “geëvolueerd” zijn door natuurlijke processen? Inderdaad, als de man niet door God geschapen was om een priester voor zijn vrouw en kinderen te zijn, waarom dan zou de Kerk op een mannelijk priesterschap staan? Waarom zou de leider van de Kerk een “Heilige Vader” in plaats van een “Heilige Moeder” moeten zijn?

Reden #6: TSL definieert en versterkt de door God gegeven rollen van mannen en vrouwen en beschermt de waardigheid van beide geslachten en de leiderschapsrol van de man. TE verwart en ondergraaft de verschillende rollen van mannen en vrouwen en op indirecte wijze draagt ze bij aan de geslachtsverwarring.

Volgens TSL is menselijke seksualiteit een geschenk van boven, een reflectie van het Drie-ene mysterie. Volgens dit traditionele begrip van menselijke seksualiteit, zijn contraceptie en seksuele perversie heiligschennende zonden, omdat ze de levensgevende weerspiegeling van de Drie-ene goddelijke liefde schenden en het steriel maken. Volgens TE, echter, kwam menselijke seksualiteit op van de apen. Sommigen beargumenteren zowaar dat seksuele perversies “natuurlijk” zijn aangezien bepaalde soorten apen en bavianen ze beoefenen. Aangezien het menselijk lichaam uit dit soort dieren evolueerde, zo beredeneren ze, is het onzinnig te beweren dat zulk gedrag tegen onze natuur ingaat.

Het is significant dat de enige verhandeling over het klerikale seksuele misbruik door een Kerkleraar, Book of Gomorrah, van de H. Petrus Damianus[4] specifiek de verhalen uit Genesis citeert van het goddelijke oordeel over Sodom en Gomorrah en Onan in zijn verwoestende aanklacht van deze misdaden tegen de natuur. Is het voor te stellen dat klerikaal seksueel misbruik zich zo wijd verspreid kon hebben zoals het heeft in een sfeer geladen met geloof in de letterlijke historische waarheid van Genesis?

Reden #7: TSL voedt een correcte relatie tussen de mens en de natuur. TE verdraait deze.

Volgens TE zijn alle schepselen, inclusief het menselijk lichaam, opgekomen uit levenloze materie d.m.v. miljarden jaren van natuurlijke processen. Dit perspectief harmoniseert erg goed met de populaire pantheïstische slogan “De aarde behoort niet de mens. De mens behoort de aarde.” Een dergelijke uitspraak zou anathema geweest zijn voor de Apostelen en voor de H. Kerkvaders. Binnen de context van hun begrip van Genesis, zou het godslasterlijk geweest zijn te suggereren dat de aarde op welke manier dan ook de mens zijn bestaan had gegeven. Alle H. Vaders erkenden de letterlijke waarheid van het Genesis verhaal van de speciale schepping van de mens, waarin God alleen materiële elementen gebruikt heeft om het menselijk lichaam te vormen, maar het lichaam bekleedde en zijn ziel inademde door een bovennatuurlijke daad van zijn Goddelijke Wil. Volgens TSL heeft God het hele universum voor de mens geschapen. Alle dingen in de hemel en op aarde zijn toevertrouwd door God aan ons, als hoeder van de schepping.

Het Kerkvaderlijk begrip van Genesis voedt een diep respect voor de heiligheid en het mysterie van het leven, inclusief elk specifiek soort leven. TSL deinst terug bij de gedachte van het prutsen met het DNA van welk levend ding dan ook, behalve bij het repareren van een bekende afwijking of genetisch defect. TSL voedt een diep scepticisme wat betreft de veiligheid van genetisch gemanipuleerd voedsel (GGV), zich bewust van het doelbewuste door God gegeven ontwerp van plantenvoedsel en het grote inherente gevaar aan prutsen met dat ontwerp, vooral als de genetisch gemodificeerde stoffen door mensen gegeten worden zonder vooraf de interactie tussen GGV en het menselijk lichaam rigoureus te testen.[5]

Volgens TE zijn miljarden jaren van dood, vernietiging, mutaties en ziekten de precieze methoden geweest die God gebruikt heeft om de verschillende soorten schepselen te scheppen. Voor TE-ers is het in het geheel niet ondenkbaar dat de mens klonen, chimeras of GGVs maakt aangezien in hun visie de mens slechts zijn “Vader” imiteert die willekeurige mutaties en natuurlijke selectie gebruikte om het eerste menselijke lichaam te “creëren” uit de lichamen van ontelbare generaties van aapachtigen.

Reden #8: TSL biedt hoop voor de toekomst van de mensheid. TE voedt ofwel een valse hoop of een diepe wanhoop.

TSL geeft Christenen het vertrouwen dat dezelfde prachtige harmonie dat door het hele universum bestond “in het begin” hersteld zal worden “aan het einde” door het werken van de H. Geest. Het versterkt ook het menselijk geloof in de geloofwaardigheid van de profetieën van talloze gecanoniseerde heiligen die een toekomstige bloei van het Christendom voorspeld hebben vóór het laatste oordeel en het einde van de wereld wanneer vele karakteristieken van de eerste geschapen wereld hersteld zullen worden. De Christen die TSL begrijpt en gelooft heeft ook de capaciteit het vóórkomen van doodbrengende natuurrampen te verzoenen met de absolute goedheid van God die geen kwaad wil. Het natuurverloop zoals wij het kennen vandaag de dag is het gevolg van een vloek aan de natuur opgelegd door God na de Zondeval van Adam. De gevolgen van zonden dienen een tweevoudig doel—eerst, om zondaars te corrigeren en ten tweede om ze tot berouw te brengen. Met dit in gedachte inspireert TSL een vurige hoop dat elke berouwvolle zondaar en vergoddelijkte heilige de wereld een stap dichter bij de dag brengt wanneer de wolf zich neer zal leggen naast het lam.

TE kan zich geen originele harmonieuze toestand van het universum voorstellen en zal daarom ofwel profetieën van een toekomstig herstel van de wereld vóór het laatste oordeel afwijzen of ze verkeerd interpreteren als verwijzend naar een soort van Teilhardinistische evolutie van het bewustzijn. Voor de TE-er, zijn schadelijke natuurrampen zoals tsunamis, aardbevingen en vulkanen slechts deel van het normale verloop van de natuur zoals door God geschapen vanaf het begin. Als gevolg ziet de TE-er de verbinding niet tussen natuurrampen en de zonden van de mensheid en dus is het voor hem onmogelijk “de tekenen van de tijden” te interpreteren. Geconfronteerd met de pijnlijke realiteit van natuurrampen concludeert hij dat God ofwel niet anders kan ofwel niet anders wil dan door zulke gebeurtenissen zijn wil te volbrengen wat noodzakelijkerwijs tot wanhoop voert en compleet indruist tegen de God van liefde uit de Bijbel.

TE hervormd?

TE heeft een verzameling nieuwe interpretaties van Genesis voortgebracht; de meeste daarvan zijn in groot conflict met TSL. Het misschien meest populaire van deze nieuwe theorieën staat bekend als progressief creationisme (PC). Volgens haar verdedigers wijzen het gebrek aan overgangsfossielen in het fossiele archief erop dat God de prototypen van de verschillende soorten schepselen door een scheppingsdaad op verschillende momenten in de geologische geschiedenis schiep.[6] Echter, door hun onwil de evolutionaire chronologie van miljarden jaren te bekritiseren, eindigen de progressieve creationisten met het accepteren van vele van de bovengenoemde anomalieën—ze geloven dat God van tijd tot tijd een licht in de duisternis van de geologische tijden scheen door nieuwe soorten te scheppen. Volgens PC voerde God deze scheppingsdaden echter niet uit voor de mens, die pas geschapen werd ergens tussen de 50.000 en 1.000.000 jaar geleden, maar voor zijn eigen ondoorgrondelijke doelen, die niets te maken hadden met het scheppen van een harmonieus en verwelkomend huis voor zijn eerste mensenkinderen. Het is onnodig te zegen dat dergelijke pogingen om TE te “hervormen” of te “redden” en het te verzoenen met het Katholieke Geloof weinig overeenkomst vertonen met het Geloof van de Apostelen, Kerkvaders en -leraren.

De Nieuwe Evangelisatie

Gedurende zijn pontificaat vroeg de H. Vader Paus Johannes Paulus II de Kerk al haar energie aan de nieuwe evangelisatie te wijden. Bovendien, heeft hij vaak zijn overtuiging uitgesproken dat de Kerk op de drempel staat van een “nieuwe lente” die hij identificeerde met de “Triomf van het Onbevlekte Hart van Maria” en een “nieuwe heiligheid” die “Christus tot hart van de wereld zal maken.” Maar het lijkt erop dat vóór de Kerk op deze profetische roep kan antwoorden om al haar energie te wijden aan het verkondigen van het Evangelie, zij er eerst toe moet besluiten om alles wat Jezus opgedragen heeft te onderwijzen, vooral wat betreft de fundamentele waarheden van de schepping en de vroege geschiedenis van de mens.


Voetnoten
[1] Voor een vernietigende kritiek op macro-evolutie, zie “Reflections on Macroevolution, door Dean H. Kenyon, Emeritus Professor in de Biologie, San Francisco Staats Universiteit, op de website van het Kolbe Centrum voor de Studie van de Schepping www.kolbecenter.org
[2] Voor een recente studie van wat het leergezag over de schepping zegt, zie Peter Wilders et al, Creation and Time (Bisdom van Abakaliki, Nigeria, 2008), gepubliceerd met de imprimatur van Bisschop Michael Okoro, Abakaliki, Nigeria.
[3] Rabbi Daniel Lapin, “Men and Marriage,” audio/video tape geproduceerd door Our Father’s Will Communications, 1995.
[5] Voor een inleiding in de gevaren van genetisch gemodificeerd voedsel, bezoek de volgende link www.mercola.com/2000/dec/3/ge_food.htm
[6] Voor een inleiding in de geologische revolutie die vele Katholieke theologen overtuigde om Darwinistische evolutie te omarmen en in de geologische tijdschaal zelf, zie Dr. Dominique Tassot’s artikel “Influence of Geology on Deviations of Catholic Exegesis” op www.kolbecenter.org. Voor een verwerpen van de onderliggende principes van de geologische tijdschaal, zie Analysis of Main Principles of Stratigraphy on the Basis of Experimental Data en Misleading Geological Column ook op www.kolbecenter.org

Geen opmerkingen: