maandag 2 juli 2012

11. Een van de uitleggers van de TvL


(Deel 11 van 12, volledige artikel staat hier....).

In vele publicaties in de Verenigde Staten maar ook in Nederland wordt verwezen naar Christopher West, als grote verdediger en uitlegger van de TvL.[1] Christopher West is een graag geziene spreker en schrijver van vele boeken, zijn invloed in de VS maar ook Europa is niet te onderschatten. Zo wordt bijvoorbeeld een artikel van hem gepubliceerd op de website van de afdeling Huwelijk en Gezin van het bisdom Haarlem-Amsterdam[2]. Het artikel bevat heel merkwaardige uitspraken, zoals deze: “Als, zoals Johannes Paulus het zegt, alleen het lichaam Gods mysterie van liefde kan vertalen….”. En deze: “Het doel van het kwade is om de lichaamstaal te verwarren. En kijk eens hoe veel succes hij heeft gehad. Hoe velen van ons denken bijvoorbeeld dat het lichaam en de gave van de seksualiteit de laatste plaats is waar je de aanwezigheid van God kunt vinden?” Maar in andere publicaties gaat de heer West veel verder, ik weet niet zeker of degenen die hem citeren zich daarvan bewust zijn.

Hier een samenvatting van één van zijn artikelen[3] bij wijze van voorbeeld. Oordeelt u zelf. West zegt in dit artikel dat velen de leer van de kerk betreffende seks afwijzen, omdat het allemaal over verboden gaat (dit mag niet en dat mag niet) generaties lang werden overheerst door een repressieve aanpak. Daar moeten we vanaf en we moeten loskomen van het preutse gedoe, een nieuwe theologie ontwikkelen. Die theologie biedt ons de Z. Johannes Paulus II. Door te leven volgens onze ware seksualiteit vervullen we het doel van ons leven. Jezus heeft ons dit geopenbaard toen Hij zei: “Hebt elkander lief, zoals Ik u heb bemind” (Joh. 15, 12). En hoe had Jezus ons lief? “Dit is mijn lichaam, dat voor u wordt overgeleverd” (Luc. 22, 19). God heeft ons de seksuele begeerte gegeven als een kracht om lief te hebben, zoals Hij liefheeft. Het gegeven ‘ja-woord’ bij het huwelijk wordt herhaald en bekrachtigd bij elke keer dat de echtlieden geslachtsgemeenschap hebben.  Volgens hem zou het heel ongezond zijn wanneer echtlieden hun huwelijksbelofte niet regelmatig zouden vernieuwen! Integendeel, ze moeten dat heel regelmatig doen. Zelfbevrediging, overspel, echtbreuk, sterilisatie, homoseksualiteit enz, zijn geen vernieuwing van de huwelijksbelofte. Maar, zo vraagt hij zich af, zijn mensen die dit doen in wezen slecht? Nee, zo zegt West. Volgens hem zijn dergelijke mensen slechts in de war over hoe ze hun behoefte aan liefde kunnen bevredigen. In een gebed aan het eind dankt hij God voor de seksuele begeerte die hij gekregen heeft en vraagt om de seksuele begeerte te ervaren zoals God hem geschapen heeft.

Zoals eerder gezegd gaat West er, geheel in lijn met de TvL, vanuit dat God de seksuele begeerte geschapen heeft, dat die dus goed is en eigen aan het menselijk bestaan. Wanneer dit waar is dan is er geen noodzaak meer om te strijden tegen het vlees en de kwade begeerte, zoals bijvoorbeeld Kolossenzen 3, 5 ons leert. De visie zoals West die promoot zet alles op z’n kop, en dat is niet iets dat ik verzin, maar hij zegt het zelf: “Houdt uzelf vast!! Wanneer we tot ons nemen wat de Heilige Vader ons zegt in zijn Theologie van het Lichaam, zullen we onszelf, anderen, de Kerk, de sacramenten, genade, God, hemel, huwelijk en celibaat….nooit meer op dezelfde manier zien als we tevoren deden."[4]


[2]  “De Theologie van het Lichaam: een onderricht in menszijn”, http://www.hoeksteen.org/index.php?id=44, de website van de afdeling Huwelijk en Gezin van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
[3] What is the Theology of the Body & Why is it Changing so Many Lives? http://christopherwest.com/page.asp?ContentID=71

Geen opmerkingen: