maandag 22 februari 2016

Handleiding Rosarium et Litaniae Lauretanae

Gebedsvolgorde


(Zie bovenstaande afbeelding)

1. Signum Crucis
1. Kruisteken
2. Symbolum Apostolorum
2. Apostolisch Credo
3. Oratio Dominica
3. Onze Vader
4-1. Ave Maria
4-1. Wees gegroet Maria
(Voor vermeerdering van Geloof)
4-2. Ave Maria
4-2. Wees gegroet Maria
(Voor vermeerdering van Hoop)
4-3. Ave Maria
4-3. Wees gegroet Maria
(Voor vermeerdering van Liefde)
5. Gloria Patri
5. Eer aan de Vader
6. Oratio Fatimae
6. Gebed van Fatima
7. Aankondiging Eerste Mysterie met gebedsintentie
3. Oratio Dominica
3. Onze Vader
4 Ave Maria (10x)
4. Wees gegroet Maria (10x)
5. Gloria Patri
5. Eer aan de Vader
6. Oratio Fatimae
6. Gebed van Fatima
7. Aankondiging Tweede Mysterie met gebedsintentie.
Gebeden idem als bij Eerste Mysterie
Hetzelfde geld voor het Derde tot en met het Vijfde Mysterie
8. Salvé Regina
8. Wees Gegroet Koningin
(Gezongen)
9. Oratio sequens post «Salve, Regina»
dici potest
9. Slotgebeden
1. Signum Crucis
1. Kruisteken
Litaniae Lauretanae
1. Signum Crucis
1. Kruisteken
10. Litaniae Lauretanae
10. Litanie van Loreto
1. Signum Crucis
1. Kruisteken
Einde


* De slotgebeden van de Litanie kunnen wisselen naar gelang de periode van het Liturgisch Jaar.


De Rozenkrans Gebeden

1. Signum Crucis
1. Kruisteken
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen
In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige   Geest. Amen
2. Symbolum Apostolorum:
2. Apostolisch Credo
Credo in Deum Patrem omnipotentem,
Creatorem caeli et terrae.
Et in Iesum Christum, Filium eius unicum,
Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto,
natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad infernos,
tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos,
sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis,
inde venturus est iudicare vivos et mortuos.


Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam,
sanctorum communionem, remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem et vitam aeternam.
Amen.
Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,
Die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
Die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
Die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest;
De heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
De vergeving van de zonden;
De verrijzenis van het lichaam;
En het eeuwig leven.
Amen.
3. Oratio Dominica:
3. Onze Vader
Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua,
sicut in caelo et in terra.

R. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Amen.
Onze Vader Die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.
R. Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
4. Ave Maria:
4. Wees gegroet Maria
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
R.Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.
Wees gegroet Maria,vol van genade.De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.
En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot.
R. Heilige Maria,Moeder van God, bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
5. Gloria Patri:
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
R. Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.
5. Eer aan de Vader
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
R. Zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6. Oratio Fatimae:
Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra,
salva nos ab igne inferiori, perduc in caelum omnes animas,
praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.
Amen
6. Gebed van Fatima
O, mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen
die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
Amen.
8. Salvé Regina:
Salve Regina, mater misericordiae; vita,
dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus,
exsules filii Evae; ad te suspiramus,
gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Amen
8. Wees Gegroet Koningin
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid,
ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet.
Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva.
Tot U verzuchten wij, klagend en wenend in dit tranendal.
Welaan dan, onze Middelares,
sla Uw barmhartige ogen op tot ons. En toon ons,
na deze ballingschap, Jezus,
de gezegende vrucht van Uw Lichaam.
O genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria.
Amen.
Rozenkrans slotgebeden
9. Oratio sequens post «Salve, Regina»
dici potest:
9. Slotgebeden
Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
R. Ut digni efficamur promissionibus Christi.
Bid voor ons, Heilige Moeder Gods.
R. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Oremus:
Deus, cuius Unigenitus per vitam,
mortem et resurrectionem suam
nobis salutis aeternae praemia comparavit:
concede, quaesumus; ut, haec mysteria sacratissimo
beatae Mariae Virginis Rosario recolentes.
et imitemur quod continent, et quod promittunt, assequamur.
Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Laat ons bidden
O God, wiens eniggeboren Zoon ons door Zijn leven,
dood en verrijzenis de beloning van het eeuwig leven
schonk; geef dat wij door het mediteren op
deze geheimen van de rozenkrans van de gezegende
Maagd Maria mogen navolgen wat ze bevatten
en verkrijgen wat zij beloven,
door dezelfde Christus onze Heer.
Amen.
Meditationes Rosarii:
Mysteria Gaudiosa:
Blijde Geheimen:
1.Quem, Virgo, concepisti.
1.De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
2.Quem visitando Elisabeth portasti.
2.Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
3.Quem, Virgo, genuisti.
3.Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem.
4.Quem in templo praesentasti.
4.Jezus wordt in de tempel opgedragen.
5.Quem in templo invenisti.
5.Jezus wordt in de tempel teruggevonden.
Mysteria Dolorosa:
Droevige Geheimen:
1.Qui pro nobis sanguinem sudavit.
1.Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
2.Qui pro nobis flagellatus est.
2.Jezus wordt gegeseld.
3.Qui pro nobis spinis coronatus est.
3.Jezus wordt met doornen gekroond.
4.Qui pro nobis crucem baiulavit.
4.Jezus draagt het kruis naar de berg van Calvarië.
5.Qui pro nobis crucifixus est.
5.Jezus sterft aan het kruis.
Mysteria Gloriosa:
Glorievolle Geheimen:
1.Qui resurrexit a mortuis.
1.Jezus verrijst uit de doden.
2.Qui in caelum ascendit.
2.Jezus stijgt op ten hemel.
3.Qui Spiritum Sanctum misit.
3.De Heilige geest daalt neer over de apostelen.
4.Qui te assumpsit.
4.Maria wordt in de hemel opgenomen
5.Qui te in caelis coronavit.
5.Maria wordt in de hemel gekroond
Mysteria Luminosa:
Geheimen van het Licht:
1.Qui apud Iordanem baptizatus est.
1.De doop van Jezus in de Jordaan.
2.Qui ipsum revelavit apud
Canense matrimonium.
2.De openbaring van Jezus op de bruiloft van   Kana.
3.Qui Regnum Dei annuntiavit.
3.Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods.
4.Qui transfiguratus est.
4.De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor
5.Qui Eucharistiam instituit.
5.Jezus stelt de Eucharistie in.


De Litanie van Loreto
1. Signum Crucis
1. Kruisteken
Kyrie, eleison.
Heer, ontferm U over ons.
R. Christe, eleison.
R. Christus, ontferm U over ons.
Kyrie, eleison.
Heer, ontferm U over ons.
Christe, audi nos.
Christus, aanhoor ons.
R. Christe, exaudi nos.
R. Christus, verhoor ons.
Pater de caelis, Deus,
God, hemelse Vader,
R. miserere nobis.
R. ontferm U over ons.
Fili, Redemptor mundi, Deus,
God, Zoon, Verlosser van de wereld,
R. miserere nobis.
R. ontferm U over ons.
Spiritus Sancte Deus,
God, heilige Geest,
R. miserere nobis.
R. ontferm U over ons.
Sancta Trinitas, unus Deus,
Heilige Drievuldigheid, één God,
R. miserere nobis.
R. ontferm U over ons.
Sancta Maria,
Heilige Maria,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Sancta Dei Genetrix,
Heilige Moeder van God,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Sancta Virgo virginum,
Heilige Maagd der maagden,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Mater Christi,
Moeder van Christus,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Mater Ecclesiae,
Moeder van de Kerk,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Mater Divinae gratiae,
Moeder van de goddelijke Genade,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Mater purissima,
Allerreinste Moeder,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Mater castissima,
Zeer kuise Moeder,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Mater inviolata,
Maagdelijke Moeder,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Mater intemerata,
Onbevlekte Moeder,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Mater amabilis,
Beminnelijke Moeder,
R. ora pro nobis
R. bid voor ons.
Mater admirabilis,
Bewonderenswaardige Moeder,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Mater boni Consilii,
Moeder van goede raad,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Mater Creatoris,
Moeder van de Schepper,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Mater Salvatoris,
Moeder van de Zaligmaker,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Virgo prudentissima,
Allervoorzichtigste Maagd,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Virgo veneranda,
Eerwaardige Maagd,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Virgo praedicanda,
Lofwaardige Maagd,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Virgo potens,
Machtige Maagd,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Virgo clemens,
Goedertieren Maagd,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Virgo fidelis,
Getrouwe Maagd,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Speculum iustitiae,
Spiegel van gerechtigheid,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Sedes sapientiae,
Zetel van Wijsheid,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Causa nostrae laetitiae,
Oorzaak van onze blijdschap,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Vas spirituale,
Geestelijk vat,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Vas honorabile,
Eerwaardig vat,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Vas insigne devotionis,
Heerlijk vat van godsvrucht,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Rosa mystica,
Mystieke roos,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Turris Davidica,
Toren van David,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Turris eburnea,
Ivoren toren,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Domus aurea,
Gouden huis,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Foederis arca,
Ark van het verbond,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Ianua caeli,
Deur van de hemel,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Stella matutina,
Morgenster,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Salus infirmorum,
Heil van de zieken,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Refugium peccatorum,
Toevlucht van de zondaren,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Consolatrix afflictorum,
Troosteres van de bedroefden,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Auxilium Christianorum,
Hulp van de christenen,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Regina Angelorum,
Koningin van de engelen,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Regina Patriarcharum,
Koningin van de aartsvaders,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Regina Prophetarum,
Koningin van de profeten,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Regina Apostolorum,
Koningin van de apostelen,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Regina Martyrum,
Koningin van de martelaren,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Regina Confessorum,
Koningin van de belijders,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Regina Virginum,
Koningin van de maagden,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Regina Sanctorum omnium,
Koningin van alle heiligen,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Regina sine labe originali concepta,
Koningin zonder erfsmet ontvangen,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Regina in caelum assumpta,
Koningin in de hemel opgenomen,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Regina Sanctissimi Rosarii,
Koningin van de heilige rozenkrans,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Regina familiae,
Koningin van de familie,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Regina pacis,
Koningin van de vrede,
R. ora pro nobis.
R. bid voor ons.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,
R. parce nobis, Domine.
R. spaar ons Heer.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,
R. exaudi nobis, Domine.
R. verhoor ons Heer.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,
R. miserere nobis.
R. ontferm U over ons.
Litanie van Loreto slotgebeden
Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
Bid voor ons, Heilige Moeder Gods.
R. Ut digni efficamur promissionibus Christi.
R. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Oremus:
Laat ons bidden
Concede nos famulos tuos, quaesumus, Domine Deus,
perpetua mentis et corporis sanitate gaudere:
et gloriosa beatae Mariae semper Virginis intercessione,
a praesenti liberari tristitia, et aeterna perfrui laetitia.
Per Christum Dominum nostrum.
R. Amen.
Heer onze God, neem ons leven in bescherming
en wees te allen tijde ons behoud.
Help ons op voorspraak van de heilige Maria,
altijd maagd, in de noden van dit ogenblik
en laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde   is.
Door Christus, onze Heer.
R. Amen.
Tempore Adventus:
Tijdens de Advent:
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
R. Et concepit de Spiritu Sancto.
R. En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Oremus
Laat ons bidden
Deus, qui de beatae Mariae Virginis utero Verbum tuum,
Angelo nuntiante, carnem suscipere voluisti:
praesta supplicibus tuis; ut,
qui vere eam Genetricem Dei credimus,
eius apud te intercessionibus adiuvemur.
Per Christum Dominum nostrum.
R. Amen.
God, Gij hebt gewild dat uw Woord bij de boodschap
van de engel het vlees aannam in de schoot
van de heilige maagd Maria. Wij bidden U:
laat allen die geloven dat zij werkelijk de
Moeder van God is steun vinden in haar voorspraak bij U.
Door Christus, onze Heer.
R. Amen.
Tempore Nativitatis:
Gedurende de Kersttijd:
Post partum, Virgo, inviolata permansisti,
De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
R. Dei Genetrix, intercede pro nobis.
R. En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Oremus
Laat ons bidden
Deus, qui salutis aeternae, beatae Mariae
virginitate fecunda, humano generi praemia
praestitisti: tribue, quaesumus;
ut ipsam pro nobis intercedere sentiamus,
per quam meruimus Filius tuum auctorem vitae suscipere.
Qui tecum vivit et regnat in saecula saeculorum.
R. Amen.
God, door het moederschap van de heilige maagd Maria hebt
Gij de rijkdom van de verlossing aan de mensen geschonken.
Wij bidden U: laat ons de voorspraak ondervinden van
haar door wie wij de Gever van het leven mochten ontvangen:
Jezus Christus, uw Zoon, en onze Heer.
Amen.
Tempore Paschali:
Gedurende de Paastijd:
Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
Verheug en verblijd U, Maagd Maria, alleluia!
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
R. Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia!
Oremus
Laat ons bidden
Deus, qui per resurrectionem Filii tui,
Domini nostri Iesu Christi,
mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus: ut,
per eius Genetricem Virginem Mariam,
perpetuae capiamus gaudia vitae.
Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer,
hebt Gij vreugde geschonken aan de wereld.
Wij bidden U: laat ons door zijn moeder, de maagd Maria,
eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven.
Door Christus, onze Heer.
Amen.
Einde
Geen opmerkingen: