zondag 7 oktober 2012

Hypocriete bisschop

Afgelopen week schreef ik over de bijeenkomst georganiseerd door “Wij Kiezen voor Eenheid”. Het manifest van deze organisatie deed mijn wenkbrauwen fronzen, maar de uitzending van de EO ‘Door de wereld’ is ronduit schandalig. In deze uitzending worden bisschop de Korte van het bisdom Groningen en Arjan Plaisier van de PKN geïnterviewd. Bisschop de Korte is blij dat we nu eindelijk een verbreding zien van de oecumene, omdat nu ook gesproken wordt met evangelische en orthodoxe christenen. Met dat laatste verwijst hij naar de christenen uit de PKN. Het overgrote deel van de christenen in de PKN is echter helemaal niet orthodox, het is mij dus een raadsel waarom hij ze orthodox noemt. Voor bepaalde delen van de Gereformeerde Bond en de Reformatorische kerken zou je dit eventueel kunnen zeggen, maar zeker niet van de PKN al geheel.

Op de website van “Wij Kiezen voor Eenheid” wordt als een van de hoofdzonden genoemd het elkaar verketteren, en bisschop de Korte voegt eraan toe: ‘het elkaar vermoorden’. Dit is volgens de mensen van dit initiatief een zonde uit ons verleden waarvoor we ons moeten verootmoedigen en schuld belijden. Maar gelukkig, zo zegt men, zijn we nu een heel stuk verder dan die donkere Middeleeuwen en zijn we nu tolerant en menslievend geworden.

Als bewijs en om ons te doen gruwen van ons verleden wordt de historicus Wim Berkelaar ten tonele gevoerd. Hij laat allerlei martelwerktuigen zien waarvan we ons als christenen vroeger bediend hebben. We zijn beide even schuldig aan dit soort zonden, de protestanten evenzeer als de katholieken. Maar dit is zeer hypocriet, omdat hiermee de zonden van het verleden worden uitvergroot en aangedikt terwijl de huidige zonden worden genegeerd. Wat de zonden uit het verleden betreft wordt binnen de katholieke traditie vooral de inquisitie genoemd. De inquisitie heeft een zeer slecht imago en vele christenen schamen zich ervoor, zo ook bisschop de Korte. Geheel ten onrechte. De processen van de inquisitie verliepen veel eerlijker en de rechtbanken waren veel schappelijke dan hun seculiere tegenhangers. Vaak moest de veroordeelde alleen maar boete doen, vasten bijvoorbeeld of een taakstraf uitvoeren. In ongeveer 350 jaar tijd zijn er door de inquisitie zo’n 2.000 mensen door de inquisitie terechtgesteld en hebben de doodstraf ontvangen, zo blijkt uit het zeer uitgebreide en degelijke boek “De Spaanse Inquisitie’ van de historicus Henry Kamen.

De zonden van de moderne tijd zijn vele malen gruwelijker en erger. Elk jaar vinden er in Nederland zo’n 30.000 abortussen plaats, abortus is het in de baarmoeder vermoorden van een ongeboren kindje. Het aantal abortussen is dus 5.000 maal zo groot als het aantal sterfgevallen als gevolg van de inquisitie. In principe is zelf helemaal niemand door de inquisitie ter dood gebracht, omdat de inquisitie de straf nooit zelf voltrok, maar dat deed de wereldlijke overheid. Verder is de huidige abortuspraktijk vele malen wreder dan de praktijken van de inquisitie. Een veel gebruikte methode bij abortus is zogenaamde Aspirotomie. Hierbij worden na oprekken van de cervix (baarmoederhals) en breken van de vruchtvliezen, met een speciale tang de ledematen van de foetus vastgepakt en met een draaiende beweging van de romp los getrokken en uit de baarmoeder gezogen. Vervolgens worden de wervelkolom en de schedel verbrijzeld, zodat ook het hoofd en de romp afgezogen kunnen worden. Over wreedheden gesproken. Verder heeft zo’n ongeboren kind niets verkeerds gedaan, terwijl de mensen die in de inquisitie bestraft werden in de meerderheid van de gevallen wel allerlei zonden op hun geweten hadden. Verder heeft zo’n ongeboren kind geen enkele kans op redding en het kan zich niet verweren. Iemand die in de inquisitie bestraft werd kon zich in ieder geval nog verweren en kon zijn ketterij intrekken en daarmee het vege lijf redden. De abortuspraktijk is daarentegen genadeloos en harteloos.

De hypocrisie van de huidige kerkleiding en in dit geval van bisschop de Korte zit hem in het negeren van de abortuspraktijk, terwijl de zonden uit het verleden uitvergroot worden. Lekker makkelijk om je voorouders de schuld te geven, terwijl je zelf buiten schot blijft. Bisschop te Korte werkt zelfs indirect mee aan het verspreiden van de abortuspraktijk, doordat er in zijn bisdom en onder zijn leiding gecollecteerd wordt voor Amnesty International, een organisatie die o.a. opkomt voor seksuele en reproductieve rechten, lees: vrije verspreiding van anticonceptie. Een ernstige zonde volgens de katholieke leer en de meest gebruikte vorm van anticonceptie, de pil, heeft ook een abortieve werking. Verder strijdt Amnesty International voor het opheffen van het verbod op abortus (dat de Katholieke Kerk in Nederland inclusief de bisdommen Amnesty Internation steunt zie je bijvoorbeeld hier, hier, hier, hier, enz.). Van bisschop de Korte heb ik geen enkele uitspraak kunnen vinden dat hij abortus veroordeeld, wat natuurlijk geen bewijs is dat hij iets dergelijks nooit gezegd heeft. Wel lees ik op de site van het bisdom dat hij verontwaardigd is over de mensen die met geweld tegen abortus strijden. En is hij het niet eens met de excommunicatie van de medeplichtigen aan de abortus bij een zwanger negenjarig meisje, zie hier.

Laat bisschop de Korte liever de zonden uit eigen tijd noemen en daartegen strijden. En in deze tijd kiezen voor de bescherming van schuldeloze en hulpeloze kinderen. Maar daar heeft deze hypocriete bisschop geen tijd en aandacht. Liever gevoelspolitiek bedrijven en dwepen met eenheid, tolerantie en pluriformiteit, om zo in het gevlij te komen bij de media.