zaterdag 23 december 2017

Het 'Weesgegroet' (1)

Uit: Maria Valtorta, de Geschriften 1943 blz.273,
Uitg. St. Maria Valtorta
De geschriften van Maria Valtorta zijn privé-openbaringen en zijn niet volledig door de Kerk erkend

Jezus zegt:
“Zalig de lippen en de landstreken waar het 'Ave Maria' wordt uitgesproken.
Ave: ik groet U. Van de kleinste tot de grootste, van het kleine kind tot de ouders, van hoog tot laag, is men dikwijls verplicht, volgens de wet van de menselijke opvoeding, om eerbiedig, beleefd en liefdevol te groeten, naargelang de omstandigheden. Mijn broeder moet die daad van liefdevolle eerbied niet weigeren aan de volmaaktste Moeder, die wij in de Hemel hebben.
Ave Maria. Het is een groet die de lippen en het hart zuivert, want men kan die woorden niet uitspreken, met overweging en gevoel, zonder zich beter te voelen worden! Het is als het naderen tot een bron van engelachtig licht en tot een oase van lelies in bloei.
Ave, het woord van de engel (Lc.1,26-38), dat jullie is toegestaan te zeggen om Haar te groeten die de Drie eeuwige Personen met liefde groeten, de aanroeping die redt. Houdt haar voortdurend op de lippen. Maar niet als een machinale beweging waar de ziel niet bij betrokken is, maar als een beweging van de geest, die zich buigt voor de koninklijke waardigheid van Maria, en neigt naar Haar Moederlijk hart.
Als jullie deze woorden in de ware geestesgesteldheid wisten te zeggen, alleen deze twee woorden, zouden jullie beter, zuiverder, liefdevoller zijn, omdat de ogen van jullie geest zich dan op Maria zouden vestigen, en Haar Heiligheid zou door die overweging jullie hart binnenkomen. Als jullie ze zouden weten te zeggen, zouden jullie nooit troosteloos zijn, want Zij is de bron van de genaden en de barmhartigheid. De poorten van de goddelijke barmhartigheid gaan niet alleen open onder aansporing van de hand van Mijn Moeder, maar ook al door Haar blik.
Ik zeg nogmaals: zalig de lippen en de landstreken waar het 'Ave Maria' wordt uitgesproken, als het maar wordt geuit zoals het moet. Want zoals het waar is dat er met God niet valt te spotten, zo is het ook waar dat Maria niet te misleiden is.
Onthoudt steeds, dat Zij de Dochter van Vader is, de Moeder van de Zoon, de Bruid van de Heilige Geest, en dat Haar versmelting met de Drie-Eenheid volmaakt is. Daarom bezit Zij de macht, de intelligentie en de wijsheid van de Heer. En Zij bezit ze in absolute volheid.
Het is nutteloos naar Maria te gaan met een ziel die besmeurd is met verdorvenheid en haat. Zij is jullie Moeder en weet jullie wonden te genezen, maar Zij wil dat in jullie tenminste het verlangen aanwezig is ervan te worden genezen.
Wat baat het zich tot Maria te wenden, de Allerzuiverste, als jullie Haar altaar verlaten of na het aanroepen van Haar Naam heengaan om een vleselijke zonde te begaan of een vloek uit te spreken? Wat baat het zich tot Maria te wenden, de Barmhartige, als jullie direct daarna, of zelfs tezelfdertijd, wrok in je hart hebt en op de lippen een vloek jegens de broeders en de zusters? Welke soort redding kan deze Verlosseres jullie verschaffen als jullie met je perverse wil je redding de grond in boort?
Alles is mogelijk voor de Barmhartigheid van God en voor de macht van Maria, maar waarom het eeuwige leven op het spel zetten door tot het stervensuur te wachten op het bereiken van de goede wil tot berouw? Zou het niet goed zijn, omdat jullie niet weten wanneer jullie worden opgeroepen om voor Mijn poort verschijnen, om een echte vriend van Maria te zijn gedurende heel jullie leven en zo de garantie van redding te hebben?

Want, Ik herhaal het, vriendschap met Maria is oorzaak van volmaaktheid, want Zij boezemt de deugden van de uitverkoren Vriendin in, die door God niet werd versmaad, en die Hij jullie heeft geschonken als bekroning op het verlossingswerk van Zijn Zoon. Ik, de Christus, heb jullie door Lijden en Bloed gered; Zij, Maria, door Lijden en tranen en Ze zou jullie willen redden door Haar liefde en glimlach.”

Geen opmerkingen: