zondag 15 april 2018

De Laatste Tijden (6)

Uit: Maria Valtorta, de Geschriften 1943, blz. 193
Uitg. St. Maria Valtorta
De geschriften van Maria Valtorta zijn privé-openbaringen en zijn niet volledig door de Kerk erkend


30 juli 1943
Jezus zegt:
“Laten we vandaag kijken hoeveel er valt te overwegen over de kleineren. Ik zeg door de mond van Jesaja, door de nederigen te laten spreken of tot hen sprekend:

'Zonder U, Heer, onze God, hebben de meesters ons tot slaven gemaakt, verleen ons dat wij alleen door U ons Uw Naam herinneren. Wie sterft, keert terug tot het leven; de reuzen staan niet weer op: daarom hebt U hen bezocht, hebt U hen uitgeroeid en deed U elke herinnering aan hen verdwijnen.
Ga, Mijn volk, ga uw kamers binnen, sluit de deuren achter je, verberg je een kort ogenblik totdat de toorn voorbij is. Ziedaar, de Heer zal Zijn woonplaats verlaten en de ongerechtigheid inspecteren van wie op aarde tegen Hem is.
Op die dag zal de Heer Leviathan bezoeken met zijn harde, grote en sterke zwaard, de behendige slang, de Leviathan, het kronkelende serpent.
Met barbaarse en vreemde tongval zal de Heer spreken tot dit volk, tot wie Ik eens heb gezegd: 'Hier is Mijn rust, laat de vermoeiden rusten, hier is Mijn verkwikking'. Maar ze wilden niet luisteren.
En de Heer heeft gezegd: 'Omdat dit volk Mij nadert met de mond en Mij eert met de lippen,, maar zijn hart heel ver van Mij houdt en Mij eer brengt met menselijke voorschriften en onderrichtingen, daarom zal Ik opnieuw de verwondering wekken van dit volk door grote, wonderlijke dingen: de wijsheid zijner wijzen zal vergaan'.
Omdat de onderdrukker is verdwenen, de spotter vernietigd en zij die het kwaad bedenken uitgeroeid zijn. Zij die de mensen deden zondigen door hun woorden, die bedrog planden tegen degenen die hen berispten, en zonder reden de rechtvaardige uit de weg gingen. Daarom zegt de Heer: Jakob zal niet langer worden beschaamd, zijn aangezicht zal nu niet blozen, maar wanneer hij zijn kinderen, het werk van zijn handen, in zijn schoot zal zien, zal hij Mijn Naam verheerlijken. En de in de geest dolende zielen zullen inzicht krijgen en de mopperaars zullen de wet leren.
Op die dag zal ieder zijn gouden en zilveren idolen wegwerpen, die ze met hun handen hebben gemaakt om te zondigen, en Assur zal vallen door een zwaard van iemand die geen mens is, en hij zal niet vluchten vóórdat het zwaard en zijn jonge mannen de schatting zullen hebben betaald'.

De eerste oorzaak van het kwaad: zonder God te zijn gebleven, jullie hebben God niet tot Meester willen hebben, een milde Meester, en zodoende hebben jullie meesters gehad die jullie menselijke vrijheid hebben gedegradeerd tot de vernedering van slaven. Als slaven hebben ze jullie uitgeleend, verkocht en teruggenomen, als slaven de dood in gezonden terwijl ze lachten en zich vetmestten met jullie lijden.
De wereld sterft, omdat ze God niet langer tot Meester heeft. Jullie, vooral, sterven omdat jullie God niet als een vaderlijke Meester gewild hebben. Moge God willen dat jullie nu tot Hem terugkeren.
In Zijn Naam is redding. Het leven is is Leven in Zijn Naam en de dood is verrijzenis. Wie leeft in de Heer, zal in eeuwigheid niet sterven. Het zijn de reuzen, dat wil zeggen degenen die hun macht als vlees en bloed hoogmoedig tegen de Hemel verheffen, zij zijn het die de goddelijke bliksems aantrekken en neerstorten om nooit meer op te staan. Ze hebben op aarde alles gehad, omdat voor hen alleen de wet van vlees en bloed gold. Daarom is voor hen het eeuwige en lichtende rijk van de geest verdwenen. Verdwenen van deze aarde, waar ze het door eigen hand hebben gedood, en verdwenen daar waar geen tijdgrens is, waar geen dode zielen binnengaan.
Als het uur van toorn vanuit de Hemel slaat en de Gerechtigheid neerdaalt om te slaan, neemt dan Naastenliefde en Voorzichtigheid tot norm. Trekt je terug in plaats van te kakelen als hennen die de havik zien, trekt je terug in plaats van te mopperen, want alleen aan God komt het oordelen toe, en bidt tot de Heer. Naastenliefde en Voorzichtigheid, om te verkrijgen dat het Kwade wordt overwonnen door het Goede, en de Vrede moge triomferen in de naties, in de instellingen, in de harten.
 Om te straffen heeft God jullie raadgevingen niet nodig. Hij weet wanneer en hoe Hij het zwaard moet gebruiken om de eeuwige opstandeling te doden, het Monster dat jullie verleidt, tegenovergesteld aan de goddelijke Opstandeling, Die jullie heeft gered en Die jullie redt door Zijn Bloed, en naar Wie de groten en de kleinen van de wereld te dikwijls niet weten te luisteren, doof voor Mijn bedroefde gebeden om een toevlucht voor Hem Die moe is van Liefde, voor jullie Jezus, Die lijdt aan een volmaakte, altijd afgewezen liefde.
Oh! Als jullie tot Mij zouden komen met jullie hart, zo teder beminde kinderen van jullie God, Vader en Broeder! Alles zouden jullie aan Mijn Liefde ontrukken als jullie tot Mij zouden komen met jullie liefde! Alles, want het betekent voor Mij het hoogste lijden  jullie niet te kunnen overladen met gaven in dit en in het andere leven. Zelfs de verering die jullie Mij geven heeft veel van Mijn teken verloren en menselijke vormen aangenomen, meer overeenkomstig jullie manier van doen, zwaar van menselijke zwaarte.
Keert terug tot de Bron, kinderen, tot de Bron waaruit Leven ontspringt. Het verloop van de eeuwen heeft Hem niet belast met ouderdom,want de tijd is een ogenblik in vergelijking met Mijn Eeuwigheid. Wast jullie ziel in de Bron, dompelt jullie geest daarin onder, opdat ze mogen zien. Dat ze God mogen zien en de wonderen die Ik verricht om jullie bewondering te wekken, opdat jullie verstand zich moge ontdoen van de kennis van de wijzen, een bedrieglijke kennis, en Wijsheid moge leren van Mij Die de Wijsheid van God ben.
En toch zien jullie het, o dierbare kinderen, wat jullie God voor jullie weet te doen. Ik heb de droefheid gezien van Mijn uitverkoren volk, die jullie ervaren omdat ze al op jullie drukt, en die jullie zouden hebben gekend, al gereed in de schaduw, en die Ik heb voorbereid.
Maar wee ook jullie als de les niet baat. Hoe zou Ik steeds kunnen komen aansnellen, voorbereidingen treffen, vergeven? Hoe, als ook jullie tot spotters worden? Hoe, als ook jullie je verwijderen van de rechtvaardige, die jullie voor je eigen bestwil raad geeft, en als jullie tegen hem samenzweren? Hij is de brenger van Mijn Woord, hij en zijn dienaren. En in Mijn Woord is de ware Wetenschap en de ware Wet, die het Goede geeft.
Maakt dat het Gelaat van jullie Jezus en de gezichten van Zijn ware leerlingen van vreugde blozen. En dat Gelaat en die gezichten zullen blozen als ze jullie zien triomferen over alle afgoderijen van de zinnen, van het geld, van de hoogmoed, die jullie altijd hebben gekweld.
Jij begrijpt zelf wel wie de 'Assurs' zijn. Maar tot allen zeg Ik: zorgt ervoor niet zoals zij het zwaard te verdienen, dat niet van een mens is. Nee. Weest goed. Jullie God wil jullie niet het zwaard laten zien dat straft, maar Hij wil Zijn armen voor jullie openen, die niets anders kunnen dan beminnen en zegenen en tot jullie zeggen: 'Komt, o kinderen, om uit te rusten in de Vrede van jullie Vader'.”

Geen opmerkingen: