zondag 25 maart 2018

Jezus spreekt over de smarten van Zijn Moeder en Zijn morele lijden

Uit: Het Epos van de God-Mens deel 11, blz. 10
Uitg. St. Maria Valtorta
De geschriften van Maria Valtorta zijn privé-openbaringen en zijn niet volledig door de Kerk erkend
14 februari 1944

Jezus zegt:
“Ook deze smarten van Mijn Moeder Maria heb Ik niet vergeten. Haar te hebben moeten pijnigen met het wachten op Mijn lijden, haar te hebben moeten zien schreien. Het is daarom dat Ik haar niets weiger. Zij heeft Mij alles gegeven. Ik geef haar alles. Zij heeft alle smarten geleden. Ik geef haar alle vreugden.
Ik zou willen dat, als jullie aan Maria denken, jullie dan haar drieëndertig jaar durende doodsstrijd overwegen, die zijn hoogtepunt heeft bereikt aan de voet van het kruis. Ze heeft hem voor jullie geleden. Voor jullie de bespottingen van het volk, dat haar voor de moeder van een krankzinnige hield. Om jullie de verwijten van de familie en van de vooraanstaande personen. Om jullie de schijnbare verloochening: “Mijn moeder en Mijn broeders zijn zij die de wil van God doen”.
En wie heeft meer dan zij die wil van God gedaan, en een verschrikkelijke Wil, die haar gelastte de foltering te zien van de terechtstelling van haar Zoon?

Om jullie, de vermoeienissen Mij hier- en daarheen te volgen. Om jullie, de offers: te beginnen bij het moeten verlaten van haar kleine huis en zich onder het volk te moeten mengen, tot dat van het moeten verlaten van haar kleine vaderland vanwege het tumult in Jeruzalem. Om jullie, het in contact moeten komen met hem die in zijn hart het verraad uitbroedde. Omwille van jullie, de smart Mij te horen beschuldigen van duivelse bezetenheid, van ketterij. Alles, alles voor jullie.
Jullie weten niet hoezeer Ik Mijn Moeder heb bemind. Jullie bedenken niet hoe gevoelig het hart van de Zoon van Maria was voor elke genegenheid. En jullie geloven dat Mijn marteling louter lichamelijk is geweest, en voegen er hoogstens aan toe de geestelijke marteling van de verlatenheid  door de Vader aan het einde.
Nee, kinderen. Ook de hartstochten van de mens heb Ik ervaren. Ik heb eronder geleden Mijn Moeder te zien lijden, haar als een mak lam naar de terechtstelling te moeten zien leiden, haar te moeten pijnigen met het herhaalde afscheid nemen, in Nazareth voor het begin van de Verkondiging, en dat afscheid voorafgaand aan Mijn Passie, wat Ik jullie heb laten zien, en dat afscheid toen Iskarioth al op het punt stond Mij te verraden, vóór het laatste Avondmaal, en dat vreselijke afscheid op de berg van Calvarië.
Ik heb geleden toen Ik Mij bespot, gehaat, belasterd, omringd zag door ongezonde nieuwsgierigheid die zich niet ten goede maar ten kwade ontwikkelde. Ik heb geleden door alle leugens die Ik heb moeten horen of in Mijn nabijheid werkzaam heb moeten zien. Die van de schijnheilige Farizeeën, die Mij Meester noemden en Mij vragen stelden, niet uit geloof in Mijn intelligentie, maar om Mij vallen te zetten. De leugens van de mensen die Ik weldaden had bewezen en die ze Mij vergolden in beschuldigingen in het Sanhedrin en in het Pretorium, en die lang vooraf bedachte, spitsvondige leugen van Judas, die Mij heeft verkocht, en doorgegaan is zich uit te geven voor Mijn leerling, die Mij toen met het teken van de liefde aan de beul heeft aangewezen. Ik heb geleden door de leugens van Petrus die door menselijke angst was gegrepen.
Hoeveel leugens, zo walgelijk voor Mij Die de Waarheid ben! Hoeveel leugens ook nu nog tegenover Mij! Jullie zeggen dat jullie Mij beminnen, maar jullie beminnen Mij niet. Jullie hebben Mijn naam op de lippen, en in het hart aanbidden jullie Satan, en volgen jullie een wet die tegengesteld is aan de Mijne!
Ik heb geleden bij de gedachte dat tegenover de oneindige waarde van Mijn offer: het Offer van een God, veel te weinig mensen gered zouden worden. Allen, zeg Ik, al diegenen die in de eeuwen van de aarde de voorkeur zouden hebben gegeven aan de dood boven het eeuwige leven, en zo Mijn offer nutteloos zouden maken. Ik heb ze allen voor ogen gehad. En met dit weten ben Ik de dood tegemoet gegaan ...”

Geen opmerkingen: