zondag 24 september 2017

Menselijk wetenschap

22 Augustus 1943
De kerkelijke erkenning van deze geschriften is omstreden

Jezus zegt:
“Ik heb je verteld dat de eeuwig afgunstige probeert God na te apen in alle openbaringen van God.
God heeft Zijn trouwe aartsengelen. Satan de zijne. Michaël, Gods getuige, heeft een helse mededinger; en zo heeft Gabriël, Gods kracht, er één.
Het eerste beest, komend uit de zee, dat met een heiligschennende stem aan de bedrogenen doet verkondigen: 'Wie is gelijk aan het beest?' (Apok. 13:4), komt overeen met Michaël. Verslagen en verwond door Michaël, in de veldslag tussen de scharen van God en die van Lucifer, bij het begin van de tijd, en door Satan genezen, heeft het een dodelijke haat tegen Michaël, en liefde – als men van liefde kan spreken onder duivels, het is beter te zeggen: absolute onderworpenheid – voor Satan.
Een trouwe minister van zijn vervloekte koning gebruikt zijn intelligentie om het menselijk geslacht schade te berokkenen, Gods schepsel, en om zijn meester te dienen. Eindeloze en grenzeloze kracht wordt door hem gebruikt om de mens te overreden uit zichzelf Mijn teken uit te wissen, dat de geesten van de duisternis schrik aanjaagt. Als het eenmaal is verwijderd door de zonde, die de genade wegneemt, het lichtende chrisma op jullie wezen, dan kan het Beest naderen en de mens verleiden hem te aanbidden alsof hij een god was en hem te dienen in de misdaad (Apok. 13:5-8).
Als de mens zou nadenken aan welke onderworpenheid hij zich overgeeft met het aannemen van de zonde, zou hij niet zondigen. Maar de mens denkt niet na. Hij kijkt naar het moment en het plezier van het moment, en erger dan Ezau verkwanselt hij Gods Vaderschap voor een bord linzen (Gen. 25:29-34).
Maar Satan gebruikt niet alleen deze gewelddadige verleider van de mens. Ofschoon de mens in het algemeen weinig nadenkt, zijn er nog te veel mensen die, niet uit liefde maar uit vrees voor straf, geen zware zonden willen begaan. En dan verschijnt de andere satanische minister, het tweede Beest (Apok. 13: 11-18). Onder het mom van een lam heeft hij de geest van een draak.
Het is de tweede openbaring van Satan, en ze komt overeen met Gabriël, want hij kondigt het Beest aan en is zijn sterkste kracht, die ontmantelt zonder dat hij het schijnt te doen en overreedt met een zoet verzinsel dat het juist is de sporen van het Beest te volgen.
Het is nutteloos te spreken van politieke macht of macht van de aarde. Nee. Indien iets, dan kunnen jullie het eerste beest in relatie brengen met de naam menselijke Macht en het tweede beest met de menselijke wetenschap. En als de Macht uit zichzelf rebellie voortbrengt, de Wetenschap, als ze louter menselijk is, bederft zonder rebellie voort te brengen en leidt een oneindig aantal aanhangers tot verderf. Hoe velen zijn verloren gegaan door mentale hoogmoed, die hen het Geloof doet verachten en de ziel doodt, door de trots die van God scheidt! Want als Ik op de laatste dag de oogst van de aarde zal binnenhalen (Apok. 14: 14-16), is er al een maaier onder jullie. En het is deze geest van het Kwaad die jullie maait, en van jullie geen aren van eeuwig graan maakt, maar stro voor de verblijfplaatsen van Satan.
Een enkele wetenschap is noodzakelijk. Ik zal het duizendmaal herhalen: God kennen en Hem dienen, Hem herkennen in de dingen, Hem zien in de gebeurtenissen en Hem weten te onderscheiden van Zijn tegenstander, om niet in het verderf te storten. In plaats daarvan maken jullie je zorgen om het vermeerderen van het menselijk weten, ten nadele van het bovennatuurlijk weten.
Ik veroordeel de wetenschap niet. Het doet Mij integendeel genoegen dat de mens zijn kennis verdiept, die hij heeft opgehoopt om Mij steeds beter te kunnen begrijpen en bewonderen in Mijn werken. Daarom heb Ik jullie de intelligentie gegeven. Maar jullie moeten haar gebruiken om God te zien in de wet van de ster, in de vorming van de bloem, in de conceptie van het wezen, en niet de intelligentie gebruiken om het leven geweld aan te doen of de Schepper te loochenen.
Rationalisme, Humanisme, Schijnfilosofie, Theosofie, Naturalisme, Classicisme, Darwinisme, jullie hebben scholen en leerstellingen van allerlei soort en zijn in alle geïnteresseerd, ofschoon de Waarheid daarin zwaar verminkt is of onderdrukt. Alleen de school van het Christendom willen jullie niet volgen en doorgronden.
Natuurlijke weerstand overigens. In het doorgronden van de religieuze cultuur zouden jullie ofwel verplicht zijn de Wet te volgen, en dat willen jullie niet, of openlijk te bekennen dat jullie de Wet met voeten willen treden. En zelfs dat willen jullie niet doen. Om die reden willen jullie geen geleerden in de bovennatuurlijke wetenschap worden.
Maar arme dwazen! Wat zullen jullie doen met je kleine scholen en je kleine woorden als jullie Mijn examen moeten ondergaan? Jullie hebben het oneindige licht van de ware Wetenschap in jullie uitgedoofd en gemeend je ziel te verlichten met surrogaatlicht, zoals de arme dwazen die beweerden de zon uit te doven door van veel lantaarntjes een nieuwe zon te maken. Maar ook al verbergen de nevelen de zon, ze staat altijd aan Mijn firmament. Ook al scheppen jullie nevelen met jullie leerstellingen, die het Kennen van de Waarheid verbergen, Waarheid en Weten bestaan altijd, want ze komen van Mij, Die eeuwig ben.
Zoekt de ware Wijsheid, en jullie zullen de Wetenschap begrijpen zoals ze begrepen moet worden. Bevrijdt jullie ziel van alle kunstmatige superstructuren en verheft daarin het ware Geloof. Zoals de torenspitsen van een geestelijke Kathedraal, zullen Wetenschap, Wijsheid, Intellect, Sterkte, Nederigheid en Ingetogenheid daarop bloeien, want de echte wijze kent niet alleen het menselijk kenbare, maar hij weet wat het moeilijkst is: zichzelf te beheersen in de hartstochten van het vlees, en van zijn mindere deel een voetbank te maken om de ziel te verheffen en de geest op te werpen naar de Hemelen, Mij tegemoet, Die komt en in alles is, en Die graag de ware en heilige Meester is van Mijn broeders en zusters.”

Geen opmerkingen: